Neovisni novinarski portal
8.12.2021.
GOSPODARSTVO / OKOLIŠ - NEMA OKOLIŠANJA!
foto Girk-Kalun

Reagiranje:
GIRK Kalun d.d. posluje u skladu s pozitivnim zakonima i normama EU-a i jedna je od najvažnijih tvrtki županije i drniškog kraja

foto Girk-Kalun

Drniška tvrtka GIRK Kalun reagirala je na neke naše tekstove koji su problematizirali moguće posljedice spaljivanja različitog opasnog otpada u njihovim postrojenjima za proizvodnju vapna. Reagiranje Uprave donosimo u cijelosti.

U posljednje vrijeme, u raznim lokalnim medijima, pojavili su se napisi u kojima su iznesene informacije koje ne odgovaraju činjenicama, a, nažalost, pretpostavljamo da su vezane za nepoznavanje tematike, ali i za partikularne interese određenih lokal-političkih grupacija i njihovu kratkovidnu politiku na štetu gospodarstva i preostalog stanovništva.

Dozvole nisu poništene

Netočno je da je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike zabranilo oporabu otpada kao energenta GIRK Kalunu. U medijima je krajem prošle godine potpuno pogrešno prenesena vijest da je Ministarstvo zaštite okoliša i energetiku oduzelo dozvole za gospodarenje otpadom našoj tvrtki. Zapravo je riječ o poništenju samo jedne u nizu dozvola za gospodarenje otpadom koju GIRK Kalun posjeduje, i to temeljem presude Visokog upravnog suda.

Takozvani „Bandićev mulj“ zapravo je koristan za poljoprivredu i ekološki prihvatljiv

foto Girk-Kalun

Prema svim provedenim kemijsko-fizikalnim analizama, mulj iz zagrebačkog pročistača je neopasan i zadovoljava uvjete propisane Pravilnikom o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi. Stoga je jasno da je riječ o legalnom korištenju mulja u poljoprivredno korisne svrhe.
Također, kategorički odbacujemo sve insinuacije da je naša tvrtka sudjelovala u bilo kakvom ilegalnom postupanju s otpadnim muljem, a posebno njegovim nepropisnim odlaganjem na poljima.

S obzirom na to da se radi o posebnoj kategoriji neopasnog otpada koji posjeduje visoki udio organske komponente i za poljoprivredu korisnih elemenata, ovaj materijal se legalno može koristiti kao poboljšivač tla i kao zamjena za dio umjetnih gnojiva, što smanjuje dugoročno opterećenje zemlje i u potpuno je u skladu s trendovima cirkularne ekonomije.
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je, zajedno s Ministarstvom poljoprivrede, još 2008. donijelo Pravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi (NN 38/08) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_04_38_1307.html . U predmetnom Pravilniku propisani su svi tehnički preduvjeti za korištenje mulja u poljoprivredi, a takva praksa se u EU primjenjuje već desetljećima, a donesena je i Direktiva 86/278/EEZ: Direktiva Vijeća o zaštiti okoliša, posebno tla, kod upotrebe mulja iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u poljoprivredi http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A31986L0278 .
Samo u najrazvijenim zemljama EU-a godišnje se u poljoprivredne svrhe iskoristi nekoliko milijuna tona mulja. Isto tako, važno je napomenuti da u Hrvatskoj ova praksa traje već desetak godina i na stranicama HAOP-a (http://www.azo.hr/Izvjesca14 ) dostupna su sva godišnja izvješća o korištenju mulja u poljoprivredi iz kojih je vidljivo da su do sada u tu svrhu brojni poljoprivrednici iskoristili tisuće tona te vrste mulja.
Vjerujemo da će i novosagrađeni pročišćavači u Drnišu, Kninu, ali i drugim gradovima kad budu u punom pogonu isti ovakav mulj u skladu sa zakonom proslijediti lokalnim poloprivrednicima te ih na taj način korisno upotrijebiti, umjesto da završe kao fekalije u našim kraškim ljepoticama Čikoli i Krki.

Povijest i razvoj GIRK-a

Svakako se moramo osvrnuti na povijest i značaj GIRK-a za lokalnu zajednicu. GIRK Kalun d.d. je tvrtka koja posluje od 1960. godine na području grada Drniša, a jedan od utemeljitelja i prvi direktor je gospodin Mate Lilić, otac poznatog Miroslava Lilića. GIRK je, nažalost, jedna je od rijetkih preostalih proizvodnih tvrtki koje se bave baznom industrijom. Glavne djelatnosti su proizvodnja vapna i kamenih agregata, a proizvodni pogoni tvornice kamenih agregata i tvornice vapna nalaze se na području Drniša u izdvojenoj gospodarskoj zoni izvan naselja. Na navedenoj lokaciji nalaze se i aktivna eksploatacijska polja kalcijevog karbonata (kamena vapnenca) koji se koristi kao sirovina za proizvodnju vapna i kamenih agregata. Kako bismo Vam što više približili opseg i vrstu naše djelatnosti, možda je najlakše usporediti proizvodnju vapna s proizvodnjom cementa, budući da se radi o vrlo sličnim proizvodnim procesima koji se odvijaju u specijaliziranim industrijskim pećima, uz tek neznatne razlike u samoj konstrukciji peći i vrsti sirovine koja ulazi u proces.

Ulaganje u energetsku učinkovitost i smanjenje emisije CO2

Iako je industrija vapna manjeg volumena i samim time manje poznata široj javnosti od industrije cementa, pred nas su pristupom u EU stavljeni jednaki zahtjevi za usklađenje s Unijinim direktivama o industrijskim postrojenjima te propisi o zaštiti okoliša koji nameću potrebu za stalnim smanjenjem emisija CO2, budući da je proizvodnja vapna energetski vrlo intenzivan proizvodni proces, koji iziskuje značajne količine procesnog energenta.

foto Girk-Kalun

Osnovni način za postizanje tih ciljeva je povećanje energetske učinkovitosti kroz uporabu alternativnih goriva, u što spadaju i goriva iz otpada. Na taj način se zapravo smanjuje potrošnja standardnih fosilnih goriva u proizvodnom procesu te pridonosi kapacitetima Republike Hrvatske u smislu efikasnoga gospodarenja otpadom.
Ove zahtjeve i trendove na vrijeme su prepoznali tehnički kadrovi unutar naše tvrtke te zajedno s menadžmentom još početkom ovog stoljeća napravili prve korake prema povećanju energetske učinkovitosti kroz korištenje otpada u sklopu proizvodnog procesa, kao dodatka sirovini i/ili korištenju kao alternativnoga goriva koje se dodaje osnovnim energentima u procesu proizvodnje vapna.
Slijedio je višegodišnji investicijski ciklus tijekom kojeg je u proizvodnu opremu i postrojenja uloženo više od 50 milijuna kuna. Teško je pobrojati sve investicije, ali svakako treba istaknuti potpuno novu liniju za pročišćavanje dimnih plinova, uređaj za kontinuirano mjerenje emisija u zraku, mobilno postrojenje za pripremu krutih goriva, obnova stacionarnog pogona za pripremu krutih goriva, računalni sustav za automatsko vođenje procesa, sustav za reciklažu acetilenskog mulja, koji je ujedno i izum naše tvrtke, nova mjerna i regulacijska oprema, ulaganja u vlastiti laboratorij itd.

Poslujemo isključivo u skladu s dozvolama

Za sve naše djelatnosti uvijek smo posjedovali sve potrebne dozvole te nikada nismo i nećemo raditi ništa što je protivno zakonima RH, dobroj poslovnoj praksi, a napose nešto što bi na ikakav način ugrozilo zdravlje i sigurnost ljudi i okoliša. Što se tiče djelatnosti gospodarenja otpadom, ističemo da je svaka naša radnja do danas napravljena potpuno legalno i u skladu s izdanim dozvolama. U RH je sustav gospodarenja otpadom definiran Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, a svaka pravna osoba koja obavlja bilo kakvu djelatnost iz tog područja mora posjedovati važeće dozvole koje izdaju Ministarstvo zaštite okoliša i energetike te nadležna županijska tijela.
Trenutačno u RH više od 850 tvrtki posjeduje takva odobrenja. GIRK Kalun prvu je dozvolu za gospodarenje otpadom ishodio još 2005. godine od resornog Ministarstva, i od tada tvrtka u kontinuitetu radi u skladu s dobivenim dozvolama i odobrenjima nadležnih tijela. Zahvaljujući velikom trudu naših djelatnika i brojnim investicijama u postrojenja i opremu, danas slobodno možemo ustvrditi da je naša tvrtka po svim tehničko-tehnološkim aspektima jedan od tržišnih lidera u energetskoj oporabi otpada u Republici Hrvatskoj.

Nismo spalionica i ne želimo to biti!

Budući da se u medijima pojavljuju „bombastične“ teze o tome kako će naša tvrtka postati spalionica otpada, dužni smo obrazložiti kako u tome nema nikakve istine. Spalionice su, kao što je poznato, specijalizirana postrojenja u kojima se uništava otpad koji nema korisna svojstva niti daljnju mogućnost korištenja. Nasuprot tome, naša tvrtka proizvodi vapno i kamene agregate te u sklopu tih procesa koristi određene vrste otpada u obliku alternativnih goriva kao zamjene za fosilna goriva ili dodatka sirovini kao zamjene za eksploataciju mineralnih sirovina, a sve u cilju postizanja višeg stupnja energetske učinkovitosti i efikasnog korištenja prirodnih resursa.
Cjelokupni proces oporabe otpada je automatiziran, odvija se u kontroliranim uvjetima u postrojenjima koja su opremljena svim potrebnim mjernim i regulacijskim uređajima, sustavima za filtraciju i čišćenje dimnih plinova, zaštitnim i sigurnosnim sustavima, uz 24-satnu kontrolu naših djelatnika koji su osposobljeni za te poslove. Otpadni, kao i svi ostali ulazni materijali, redovito se analiziraju u našem laboratoriju da bi se osigurala kvaliteta proizvodnih procesa. Tehnološki procesi i oprema od kojih se sastoje naša postrojenja detaljno su opisani u elaboratima gospodarenja otpadom, Okolišnoj dozvoli i svim ostalim odobrenjima nadležnih tijela. Budući da je posjedovanje odgovarajuće opreme osnovni preduvjet za dobivanje dozvola za gospodarenje otpadom, jasno je da smo opremljeni svim potrebnim alatima za sigurno i efikasno obavljanje naše djelatnosti. Osim toga, naša je tvrtka akreditirana prema normama ISO 9001 za upravljanje kvalitetom i ISO 14001 za upravljanje okolišem. Također, posjedujemo vlastiti laboratorij za kontinuirana ispitivanja ulaznih i izlaznih materijala, a za ona ispitivanja za koja nemamo vlastite kapacitete, koristimo usluge najpoznatijih akreditiranih laboratorija u RH.

foto Girk-Kalun

Brinemo se o utjecaju na ljude i zdravlje

Upravo ovakav način rada osigurava ispunjavanje svih sigurnosno-tehničkih zahtjeva i izbjegavanje bilo kakva negativnog utjecaja na zdravlje i sigurnost ljudi i okoliša. U prilog tome govori i činjenica da u našoj tvrtki još od početka obavljanja ove djelatnosti nisu zabilježeni nikakvi incidenti niti nesretni slučajevi.
U blizini tvornice postavljena je i javna mjerna stanica koja prati kvalitetu zraka u gradu Drnišu, a prema izmjerenim podacima kvaliteta zraka je 1. kategorije. Uz to, naša tvrtka podvrgnuta je stalnim koordiniranim inspekcijskim nadzorima koji uključuju desetak različitih inspekcijskih službi koje kontroliraju sve segmente našeg poslovanja, a posebno usklađenost s propisima o zaštiti okoliša i nikad nisu utvrđene nepravilnosti koje mogu imati za posljedicu rizik po ljude i okoliš.
Legalisti smo i poštivamo odluke nadležnih institucija
Kako smo i prethodno naveli, GIRK Kalun svoje poslovanje obavlja u skladu sa zakonima RH i odobrenjima nadležnih institucija, a takvu poslovnu filozofiju primjerom dokazujemo i u slučajevima kada se ne slažemo s odlukama tih istih državnih tijela, kao što je slučaj s presudom Visokog upravnog suda. Presudu smatramo nepravednom i neosnovanom, ali je uvažavamo i kao takvu poštujemo.

Grad Drniš protiv Ministarstva

Godine 2015. Grad Drniš, odnosno gradonačelnik, pokrenuo je tužbu protiv Ministarstva u kojemu je GIRK Kalun bila isključivo zainteresirana strana, a ne tuženik. Presudom je iz formalno-pravnih razloga poništena jedna od naših dozvola za gospodarenje otpadom te smo stoga odmah prestali s obavljanjem svih djelatnosti iz te dozvole. Potom smo Ministarstvu zaštite okoliša i energetike podnijeli zahtjev za izdavanje nove dozvole, što spada u standardnu praksu u kojoj nema ništa senzacionalno.
Razlozi koji su navedeni u obrazloženju presude odnose se isključivo na administrativne formalnosti te se ni u jednom segmentu ne odnose na tehničke i/ili tehnološke nedostatke u opremljenosti i kapacitiranosti našeg postrojenja. U sklopu zahtjeva predana je sva popratna dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje zakonskih preduvjeta za obavljanje te djelatnosti prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom.
Postupak ishođenja dozvola potpuno je transparentan i prilikom izdavanja bilo koje dozvole za gospodarenje otpadom nadležno tijelo javno objavljuje sve elaborate gospodarenja otpadom, a predstavnici Ministarstva obavljaju očevide postrojenja kojima se izdaju dozvole i izravno na lokaciji provjeravaju ispunjavaju li postrojenja i oprema zakonske kriterije. Postupak je još u tijeku, ali smo uvjereni da objektivno ispunjavamo sve kriterije te da nadležni u Ministarstvu neće pasti pod utjecaj jeftinog populizma, već će o našem zahtjevu odlučiti na temelju objektivnih činjenica i zakona.

Društveno odgovorno poslovanje i značaj za lokalnu zajednicu

GIRK Kalun d.d. tvrtka je koja djeluje na tržištu koje nije jednostavno i u stalnoj je borbi s vrlo jakom konkurencijom. Da bi se zadovoljili svi uvjeti i da bi se opstalo na tržištu, svi poslovni procesti moraju biti iznimno pažljivo vođeni. Ova vrsta industrije je niskoprofitabilna i ne spada u visokoprofitabilne ili industrije u porastu, kao što je to turizam koji se razvija na obali. Unatoč svim teškoćama u poslovanju i stalnoj borbi za opstanak, GIRK Kalun daje sve od sebe da zadrži stotinjak radnih mjesta koja su trenutačno aktivna i iznimno mnogo znače za slabo razvijeni grad Drniš. Od navedenog broja, gotovo je 15% visokoobrazovanih kadrova, među kojima ima i nositelja doktorske titule. Razvidno je što taj potencijal znači za grad Drniš koji u posljednje vrijeme, nažalost, bilježi stalne odlaske mladih i obrazovanih zbog nedostatka bilo kakvih razvojnih programa. GIRK Kalun trenutačno zapošljava gotovo 5% ukupnog stanovništva grada Drniša i pri tome nesebično u skladu sa svojim mogućnostima pomaže onima koji iz gradskog proračuna dobivaju nedovoljno ili ništa sredstava, kao što su sportski klubovi i kulturne udruge.
GIRK Kalun d.d. tvrtka je od strateškog značaja za Drniš, ali i za Županiju i kao takva bi trebala biti izvan osobnih animoziteta te isključivo tretirana prema objektivnim kriterijima.

UPRAVA
GIRK KALUN d.d.
Stjepana Radića 5
22 320 Drniš

Tags: , , , , , , , ,

VEZANE VIJESTI