Neovisni novinarski portal
24.6.2021.
GOSPODARSTVO
Država traži investitora koji će Kupare podići “iz pepela”, a zauzvrat zemljište i stare objekte daje na rok od 99 godina

Država traži investitora koji će Kupare podići “iz pepela”, a zauzvrat zemljište i stare objekte daje na rok od 99 godina

Nakon višegodišnjeg povuci-potegni, Državni ured za upravljanje državnom imovinom uputio je javni poziv za prikupljanje ponuda za realizaciju projekta Kupari I u općini Župa dubrovačka. Inače, za ovaj projekt vrijedan oko 100 milijuna eura ranije je pristiglo 6 neobvezujućih ponuda, a sada se vjeruje da će brojka zainteresiranih tvrtki iz zemlje i svijeta biti respektabilnija.

Plaža
DUUDI je javnim pozivom pozvao domaće i međunarodne investitore koje su financijski sposobne, koji imaju iskustvo u projektiranju, gradnji, marketingu i poslovanju turističkim kompleksima, odnosno sve zainteresirane za gradnju razvojnog turističkog razvojnog projekta Kupari da iskažu svoj javni interes. Ponuditelj čija se ponuda ocijeni najboljom steći će pravo građenja i pravo služnosti na zemljištu koje se nalazi u obuhvatu projekta. Sa najboljim ponuditeljem sklopit će se ugovor o zakupu hotela Grand, te će mu se dodijeliti koncesija na rok od 99 godina. Ponuda će se smatrati važećom ukoliko se uz nju priloži i dokaz o uplati naknade u iznosu od 20. 000, 00 kuna i to u korist Državnog proračuna RH. Ponude se mogu podnijeti na hrvatskom ili engleskom jeziku i to u elektroničkom obliku.
Inače, turistička zona Kupari I prostire se na površini od 13 hektara na kojoj se maksimalno može sagraditi 1500 kreveta.
-Kupari su pravi primjer kako ćemo stavljati bivšu vojnu imovinu na atraktivnim lokacijama u turističku funkciju te tako ojačavati konkurentnost naših destinacija. Tražimo kvalitetne investitore koji će uložiti u smještajne kapacitete, te tako podići udio hotelskog smještaja, što je i predviđeno Strategijom razvoja turizma. Vjerujem da će odaziv na javni natječaj biti velik i da ćemo pronaći respektabilnog investitora koji će napraviti visokokvalitetno turističko odredište- izjavio je ministar turizma Daro Lorencin u povodu objave javnog poziva kojim će se u Župi dubrovačkoj realizirati razvojni projekt vrijedan oko 100 milijuna eura.
Hotelski sadržaji bit će na razini 4 i 5 turističkih zvjezdica. Odabrani investitor imat će zadaću obnoviti stare devastirane hotele i prateće objekte, dok će se hotel Grand dati u posjed temeljem ugovora.
Javnost zasigurno zanima koji su sve uvjeti propisani za realizaciju ovog vrijednog projekta. Navodimo ih u cijelosti:
1. Početna vrijednost godišnje naknade za pravo građenja utvrđuje se u visini 1, 5 % od ukupnog prihoda svakog objekta. Ponuđena godišnja naknada, u apsolutnom iznosu, ne može biti manja od 80. 229, 81 eura, koja će biti preračunata u kune po srednjem tečaju HNB-a na dan isteka roka za predaju obvezujuće ponude.
2. Hotel Grand predat će se u posjed investitoru projekta temeljem ugovora o zakupu kojim će se investitora ovlastiti i obvezati za obnovu i stavljanje u funkciju navedenog hotela sukladno posebnim uvjetima zaštite nadležnog konzervatorskog odjela Ministarstva kulture. Ugovor o zakupu sklopit će se na rok od 99 godina.
Početni iznos godišnje zakupnine za hotel Grand utvrđuje se u visini 2 % od ukupnog prihoda objekta, a u apsolutnom iznosu, ne može biti manji od 58. 474, 87 eura. Koncesija se dodjeljuje na rok od 99 godina
3. Koncesija na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže na česticama pomorskog dobra dodijelit će se na rok do 99 godina. Opseg i način gospodarskog korištenja pomorskog dobra odredit će se Urbanističkim planom uređenja zone Kupari I. u skladu sa studijom gospodarske opravdanosti izgradnje i gospodarskog korištenja pomorskog dobra – plaže koje se daje u koncesiju.
Početni iznos naknade za koncesiju je: za stalni dio 8 kuna/ m2, a za promjenjivi dio 3 % ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti i pružanjem usluga na plaži kao posebnog profitnog centra u okviru Projekta Kupari I.
Stalni i promjenjivi dio koncesijske naknade usklađivat će se svake tri godine na dan 1. lipnja četvrte godine i primjenjivati od 1. siječnja iste godine.
4. Ako na nekoj od čestica (formiranih na temelju Urbanističkog plana uređenja zone Kupari I.) ne bude određeno građenje smještajnih kapaciteta ili drugih pratećih građevina, u korist investitora, na tim česticama osnovat će se pravo služnosti.
Projekt se mora završiti u roku od 48 mjeseci

5. Za realizaciju Projekta Kupari I., izgradnju i kategorizaciju hotela određuje se rok od 48 mjeseci koji započinje s danom pravomoćnosti građevinske dozvole kojom se dozvoljava građenje.
Rok za pripremu realizacije Projekta Kupari I., uključujući i ishođenje lokacijske i/ili građevinske dozvole ne može biti duži od 24 (dvadeset četiri) mjeseca, počevši od dana stupanja na snagu Urbanističkog plana uređenja Kupari I.

Bez dokaza o ulaganju minimum 100 milijuna eura u kapitalne projekte ništa od prihvaćanja ponude
Ponuditelji, inače moraju dostaviti dokaze da najmanje 5 godina upravlja s minimalno 1500 smještajnih jedinica u hotelima od kojih je najmanje 50 % kategorizirano s 5 zvjezdica, te ostvaruje promet od obavljanja ugostiteljske djelatnosti smještaja od najmanje 45 milijuna eura godišnje. Nadalje, ponuditelj mora dokazati da je izvršio ulaganja od minimalno 100 milijuna eura u referentne turističke i druge kapitalne projekte u sektoru komercijalnih i/ili rezidencijalnih nekretnina, te dokazati financijsku sposobnost i posjedovanje financijskih sredstava neophodnih za realizaciju predmetnog projekta na način i u rokovima utvrđenima ovim Pozivom.

Javni poziv je otvoren do 25. kolovoza ove godine u 16, 30 sati, dok će država svoju odluku o odabiru investitora objaviti do 15. rujna ove godine.

Tags: , , , , , , ,

VEZANE VIJESTI