Neovisni novinarski portal
18.10.2021.
EKOLOGIJA
Kninjani Ministarstvu koje bi trebalo štititi okoliš: Krčić je stavljen pod zaštitu još 1964. godine (!)

Kninjani Ministarstvu koje bi trebalo štititi okoliš:
Krčić je stavljen pod zaštitu još 1964. godine (!)

Krčić-5.-travnja-2014.-Foto-H.-Pavić

Krčić-5.-travnja-2014.-Foto-H.-Pavić

Kako je mnogima već poznato, ne prestaju agresivni i nebulozni nasrtaji raznih tzv. investitora koji su naumili graditi hidroelektrane na rijeci Krki, odnosno Krčiću, nad izvorištima pitke vode za veći dio Dalmacije i nedaleko od nacionalnog parka. Nakon prošlogodišnjeg HEP-ovog pokušaja gradnje hidroelektrane na Krčiću, kada je protiv te sumanute i opasne zamisli ustala hrvatska i inozemna stručna i nestručna javnost, nedavno se pojavila slična ideja, i to jedne privatne tvrtke (!), o čemu više možete čitati na Trisu ako kliknete OVDJE.

Nakon što su nadležnom Ministarstvu zaštite okoliša i prirode podnijeli ‘zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš male protočne hidroelektrane Krčić‘, ponovno su se uznemirili građani Knina i Hrvatske, ujedinjeni u incijativu Krčić je naš, te poduzeli neke korake kako bi spriječili gradnju betonske nakarade na rijeci Krčiću, bušenje osjetljivog krškog područja i moguće zgađenje vode.
Srečko Kmetič, predsjednik Ekološke udruge“Krka“ Knin, stoga je poslao u ime udruge na adresu Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Radnička cesta 80, Zagreb, dokument nazvan Mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš male protočne hidroelektrane Krčić (KLASA UP/I 351-03/14-08/163, URBROJ 517-06-2-1-1-15-2 od 30.travnja 2015.godine). U njemu se detaljno obrazlaže zbog čega smatraju kako je takav projekt štetan, pa može poslužiti i drugima koji se protive toj namjeri, te planiraju Ministarstvu poslati i svoje osobne prigovore odnosno mišljenja. Stoga tekst upućen Ministarstvu prenosimo u cijelosti.

Mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš male protočne hidroelektrane Krčić (KLASA UP/I 351-03/14-08/163, URBROJ 517-06-2-1-1-15-2 od 30.travnja 2015.godine).

Poštovani,

Polazeći od odredbi Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13) , Uredbe o procjeni utjecaja zahvat/a na okoliš (NN 64/08 i 67/09), Strategije upravljanja vodama (NN 91/08 ), Državnog plana za zaštitu voda (NN 8/99), Zakona o vodama (NN 153/09 , 130/11, 56/13 i 14/14), Uredbe o standardu kakvoće voda (73/13), Pravilnika za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta ( NN 66/11 i 47/13) te odluke o prostornom planu Grada Knina (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 05/03 i 05/12) a temeljem Zahtjeva za ocjeni o potrebi procjene utjecaja na okoliš male protočne hidroelektrane Krčić i temeljem elaborata objavljenog na stranici Ministarstva zaštite okoliša i prirode dajemo sljedeće mišljenje:

Krčić je stavljen pod zaštitu još 1964. godine.

Članak 85. Odluke o prostornom planu uređenja Grada Knina odnosi se na zaštićene dijelove prirode a to su:

a) Nacionalni park KRKA, (dio gornjeg toka rijeke Krke), ukupna površina 10.900 ha, a tek manji dio na području Grada Knina;

b) Zaštićeni krajolik Krčić;

c) Zaštićeni krajolik Krka, od Knina do granice Nacionalnog parka;

d) Spomenik prirode Stara Straža.

Na zaštićene dijelove prirode iz gornjeg stavka primjenjuju se mjere zaštite utvrđene Zakonom o zaštiti prirode i drugim posebnim zakonima.

Državni plan za zaštitu voda također navodi i ciljeve mjera zaštite voda a to je sačuvati podzemne površinske vode koje su još čiste (I kategorija). Kao jedna od mjera za očuvanje kakvoće navodi se zabrana gradnje na područjima gdje se ugrožava kakvoća vode izvorišta i podzemnih voda a koja se koriste ili planiraju koristiti za javnu vodoopskrbu kao i ograničenje izgradnje i obavljanja djelatnosti na malim vodotocima ili kraškim područjima gdje ispuštanje otpadnih voda može imati utjecaj na kakvoću vode i pored primjene potrebnih mjera zaštite. 

Strategija upravljanja vodama (NN 91/08) navodi da su najpogodnije lokacije za proizvodnju

hidroenergije u Hrvatskoj već iskorištene, a preostale su uglavnom dolinske lokacije s mogućim većim utjecajem na okoliš, pa tako i na režim površinskih i podzemnih voda. Po ovoj Strategiji područje na kojem se nalazi lokalitet Krčić spada u I kategoriju voda a vezano za strateške rezerve podzemnih voda.

Uredbom o ekološkoj mreži (NN 124/13) proglašena je ekološka mreža Republike Hrvatske. Mreža RH je dio europske mreže NATURA 2000. Krčić je obuhvaćen ovom mrežom i to kao područje očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove POVS (područja značajna za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja drugih divljih vrsta i njihovih staništa, kao i prirodnih stanišnih tipova od interesa za Europsku uniju) pod brojem HR2000917.

NATUROM 2000 na lokalitetu Krčić štite se jezerski regoč(Lindenia tetraphylla), dalmatinski okaš (Proterebia afra dalmata), veliki potkovnjak (Rhinolophus ferrumequinum), južni potkovnjak (Rhinolophus euryale) te sedrene barijere krških rijeka Dinarida i špilje i jame zatvorene za javnost.

Utjecaj na vrste i staništa je elaboratom zanemaren i nedovoljno obrađen.

Osim vrsta koje su obuhvaćene NATUROM 2000 u Elaboratu se ne spominju druge biljne i životinjske vrste, kao ni eventualni negativan utjecaj na iste, kao npr. vuk (canis lupis). Vuk se u Crvenoj knjizi ugroženih sisavaca Hrvatske i označene su oznakom SZ- strogo zaštićena svojta. 

I sam elaborat zaštite okoliša u točki 3.1. navodi “ Tijekom pripreme i izvođenja radova mogući su utjecaji na tlo, vode, zrak, ekološku mrežu, zatim utjecaji opterećenja okoliša od nastanka otpada i buke.”.U elaboratu utjecaj se minimalizira ili zanemaruje te proglašava privremenim. 

Predložene mjere zaštite, koje imaju za cilj smanjenje ili ublažavanje mogućih utjecaja su taksativno navedene. Nigdje se ne spominju ugroza niti mjere zaštite u slučaju akcidentnih situacija. 

U obzir nije uzet ni mogući utjecaj ma područje ispod same lokacije zahvata, kao ni eventualni utjecaj na izvor i tok rijeke Krke. 

U elaboratu se navode maksimalne vrijednosti protoka vode, dok srednje i minimalne vrijednosti nisu uzete u obzir. Poznato je da rijeka Krčić presušuje velikim dijelom godine te smatramo da su i minimalne vrijednosti trebale biti uzete u obzir kako bi se procijenio odnos rizika po okoliš i financijske koristi. 

Iznad preljevnog praga doći će do podizanja nivoa vode što može značajno utjecati na prirodu i okoliš. 

U elaboratu također nisu uzete u obzir seizmičke značajke područja.

U obzir nije uzeto ni opterećenje „Napoleonove ceste“ i eventualan negativan utjecaj na istu, kao ni negativan utjecaj na razvoj turizma, posebno tijekom trajanja radova.

Ono što iz Elaborata nije vidljivo je mjesto priključenja na mrežu. Postoji li ili će biti potrebno dodatno izvoditi radove na elektromreži kako bi se hidrocentrala priključila na istu?

Kako se predlaže da značajni krajobraz Krčić bude proglašen posebnim geomorfološkim lokalitetom i slijedom i svega gore navedenog , kao zainteresirana javnost inzistiramo smatramo da je potrebno izvršiti procjenu utjecaja na okoliš te inzistiramo na temeljitoj, sveobuhvatnoj I neovisnoj izradi Studije utjecaja na okoliš. 

 

S poštovanjem,

Srečko Kmetič

Predsjednik Ekološke udruge“Krka“ Knin

 

Tags: , , , , , , ,

VEZANE VIJESTI