Neovisni novinarski portal
16.7.2024.
ekopis
Lozovac, rijeka Krka i njena jezera (foto TZ Šibenik)

Lozovčani ustaju protiv solarne elektrane 50 m od naselja i 200 m od NP Krka:
Sigurno nećemo dopustiti takvu uzrupaciju prostora

Lozovac, rijeka Krka i njena jezera (foto TZ Šibenik)

Mještani Lozovca, naselja 9 kilometra udaljenog od Šibenika, tik uz Nacionalni park Krka, poslali su nam dopis u kojem upozoravaju kako su ogorčeni ‘činjenicom da se usred našeg mjesta i na samom ulazu u NP Krka planira graditi solarna elektrana površine 20 ha.’

-Naravno da smo to sasvim slučajno saznali, a također nije obaviješten ni Mjesni odbor.  U Zagrebu se u siječnju osnovala firma SOLAR ENERGY LOZOVAC d.o.o. i već je izradila Elaborat zaštite prirode  te se čeka rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (u prilogu 21_6_2021_Elaborat_SE_Lozovac (1)) kojim će biti utvrđeno je li potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš ili nije, nakon mišljenje grada i županije. Pošto je ova informacija izašla u javnost na internetskim stranicama Min. gospodarstva i održivog razvoja još 21.06.2021. mi ne znamo jesu li grad ili županija dali svoje mišljenje. – kako ističu. 

 U prostornim planovima Županije i Grada Šibenika, tvrde,  nije predviđena nikakva izgradnja na tom prostoru. Ovdje je i dokument iz Ministarstva gospodarstva i održivo razvoja: 21_6_2021_Informacija_SE_Lozovac.

Ilustracija: Je li ovakvome nečemu mjesto uz nacionalni park?

-Dapače, prema prostornom planu županije: “infrastrukturne površine namijenjene za smještaj sunčevih elektrana moraju biti udaljene od građevinskih područja naselja najmanje 500 m, od koridora planirane brze željeznice, autoceste i brze ceste 300 m, te od koridora ostalih javnih cesta 100 m”. Iz Elaborata se jasno vidi da planirana sunčana elektrana nije udaljena ni 50 m od građevinskog područja te je uz samu cestu D56 i nerazvrstanu cestu koja vodi do ulaza u NP Krka. Također, općine i gradovi mogu planirati prostor za izgradnju solarnih elektrana min površine 3 ha, a najveće 15 ha. Površina ovog planiranog zahvata iznosi 20 ha. – upozoravaju Lozovčani. 

Da tragedija bude još veća, kako kažu, osim što se planira izgradnja praktički između naseljenog područja i uz dvije ceste te na samom ulazu u NP isto to područje spada u Ekološku mrežu Natura 2000 međunarodno važno područje za ptice (POP): #HR 1000026 Krka i okolni plato.

Lozovac, rijeka Krka i njena jezera (foto TZ Šibenik)

-Odmah uz granicu planiranog zahvata je i Natura 2000 područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS): #HR 2001491 Šibensko zaleđe – Lozovac. To je područje zaštićeno zbog rijetke orhideje Jadranske kozonoške koje ima i na području gdje se planira zahvat. Cijela površina planiranog zahvata je stanišni tip C.35 submediteranski i epimediteranski suhi pašnjaci koji su ugroženi prema Nacionalnoj klasifikaciji staništa (NKS). I za kraj: planirani zahvat je udaljen oko 200 m od same granice Nacionalnog parka Krka. – u svom pismu ukazuju pažnju i na te činjenice.

 Prema njima, u najmanju ruku je sumnjivo da netko osniva firmu i izrađuje Elaborate za izgradnju solarne elektrane koja se ne spominje ni u jednom prostornom planu, a još ne zadovoljava ni uvjete navedene u Prostornom planu županije.

Preslik ‘Informacije’ iz mjerodavnog ministarstva koje pokazuje kako su navodi Lozovčana točni

 Lozovčani žele znati jesu li vlasti u Gradu Šibeniku i Šibensko-kninskoj županiji upoznate s ovim projektom i što misle o svemu, te imaju li u planu možda promjenu Prostornog plana, a zanima ih i kakvo je o tom ‘projektu’  mišljenje NP Krka i JU “Priroda” Šibensko-kninske županije. 

– Mi mještani Lozovca sigurno nećemo dopustiti da se uzurpira prostor u kojem živimo na ovakav način. Polje “crnih ploča” sigurno nije prizor koji želimo gledati na ulazu u NP. Sigurni smo da postoje lokacije za ovakve zahvate koji neće utjecati na zaštićena a ni na naseljena područja. Nadamo se da ćemo ovim istupom spriječiti realizaciju ovog projekta.

 Kad doznamo za mišljenja lokalnih vlasti i uprava navedenih ustanova, objavit ćemo ih. 

Usput, poduzeće nazvano SOLAR ENERGY LOZOVAC d.o.o. osnovano je 2021. godine, sudeći prema podacima iz nekih registara, a direktor mu je Toni-Rudolf Vlaić, koji se pojavljuje i kao istaknuta osoba  u još nekoliko poduzeća poput International Metal Fusion d.o.o. i Luma Energy d.o.o.

Skradinski buk (slapovi) (foto NP Krka)

Tags: , , , , , ,

VEZANE VIJESTI