Neovisni novinarski portal
8.12.2021.
EKOLOGIJA / GOSPODARSTVO / POLITIKA
POdi

Na šibenskim Podima će se moći skladištiti 5000 tona otpada:
425 vrsta neopasnog i 406 vrsta opasnog?

POdi

Danas završava ‘javna rasprava’ koja je bila otvorena od 16. kolovoza do 14. rujna 2018. godine u sklopu postupka ishođenja okolišne dozvole za projekt tvrtke „CIAN“ d.o.o. koja je pri Ministarstvu zaštite okoliša i energetike pokrenula postupak ishođenja okolišne dozvole za novo postrojenje – građevine za skladištenje otpada u Šibeniku, u gospodarskoj zoni „Podi“. Tamo bi se trebalo skladištiti ukupno 5000 tona opasnog i neopasnog otpada. Na popisu je 425 vrsta neopasnog i 407 vrsta neopasnog otpada.

‘Javna rasprava’ je u navodnicima jer je, prema dostupnim podacima, u njoj raspravljao/la samo jedan građanin/nka. Odnosno, na spomenuti projekt je pristigao samo jedan dopis od građana. Čini se kako građani nisu previše zainteresirani za poslove skladištenja raznog, pa i opasnog otpada u šibenskoj gospodarskoj zoni. Ili se pak, kao i često u sličnim slučajevima, oglašivači dužni za oglašavanje javne rasprave nisu previše trudili oglasiti ju mimo minimalnih zakonskih odredbi (oglas u Narodnim novinama i lokalnoj tiskovini, te na slabo posjećenim internetskim stranicama i oglasnim ormarićima  lokalne uprave).

Inače, temeljem Odluke Ministarstva zaštite okoliša i energetike Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije povjereno je provođenje U Gradskoj vijećnici u Šibeniku javnog izlaganja o Stručnoj podlozi za ishođenje okolišne dozvole za novo postrojenje – građevina za skladištenje otpada u Šibeniku, operatera „CIAN“ d.o.o. iz Splita.

Ono je održano 30. kolovoza i tada je rečeno kako je CIAN“ d.o.o. pokrenuo postupak ishođenja okolišne dozvole za novo postrojenje – građevina za skladištenje otpada u Šibeniku.

U sklopu javne rasprave, u Gradskoj vijećnici u Šibeniku, održano je javno izlaganje o Stručnoj podlozi za ishođenje okolišne dozvole. Javno izlaganje vodila je dr. sc. Sanja Slavica Matešić, pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove, a tamo su bili i predstavnici operatera tvrtke „CIAN“ d.o.o., te izrađivač Stručne podloge „IPZ Uniprojekt Terra“ d.o.o..
Tamo je bila tek nekolicina zanteresranih građana.

Podi

Okolišna dozvola izdaje se s ciljem cjelovite zaštite okoliša putem integriranog sprječavanja i kontrole onečišćenja, osiguravajući visoku razinu zaštite okoliša i uvjete za sprječavanje značajnog onečišćenja okoliša zbog industrijskih aktivnosti. Okolišnu dozvola za rad postrojenja, operater je dužan ishoditi prije puštanja u rad postrojenja.
Inače, kako stoji u sažetku Stručne podloga zahtjeva za ishođenje okolišne dozvole Građevina za skladištenje otpada (vidi ovdje dokument: CIAN-sažetak) postrojenje je smješteno u gospodarskoj zoni Podi1.500m jugoistočno od najbližeg naselja Šišci i kompletno je ograđena.

-Najbliži prijemnik otpadnih voda je sustav odvodnje gospodarske zone Podi koji se nalazi uz lokaciju postrojenja. U blizini lokacije nema vodotoka, niti šume. Lokacija se ne nalazi unutar područja ekološke mreže RH. Najbliže zaštićeno područje je značajni krajobraz Gvozdenovo – Kamenar koje se nalazi na udaljenosti cca 3.500m sjeverozapadno od lokacije planiranog zahvata – piše tamo.

Glavna djelatnost odvija se na prostoru na skladištenje opasnog i neopasnog otpada (kapaciteta 5.000 t) te u sortirnici otpada koja je smještena unutar građevine za gospodarenje otpadom i u kojoj se odvijaju postupci spajanja/miješanja i prepakiranja opasnog otpada (ukupnog kapaciteta 200 t/dan).

U opširnijoj verziji Stručne podloge zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole Građevina za skladištenje otpada (vidi OVDJE:OD_CIAN-Šibenik  ) je na kraju dokumenta i spisak svih tih otpada.

Najveća količina otpada koji se u jednom trenutku može uskladištiti na lokaciji iznosi 5.000 t. Unutar navedenog kapaciteta nalazi se opasni i neopasni otpad.

U nastavku evo prvih 36 od ukupno 406 vrsta opasnog otpada koji bi se tamo mogao naći: jalovina od obrade sulfidne rude koja uzrokuje stvaranje kiselinaostala jalovina koja sadrži opasne tvari, ostali otpad od fizikalne i kemijske obrade metalnih mineralnih sirovina, koji sadrži opasne tvari , otpad od fizikalne i kemijske obrade nemetalnih mineralnih sirovina, koji sadrži opasne tvari , isplačni muljevi i ostali otpad od bušenja, koji sadrže ulja, isplačni muljevi i ostali otpad od bušenja, koji sadrže opasne tvari, otpad od kemikalija koje se koriste u poljoprivredi, koji sadrži opasne tvari, piljevina, strugotine, otpaci od rezanja drva, drvo, iverica i furnir, koji sadrže opasne tvari, nehalogenirana organska sredstva za zaštitu drveta, organoklorna sredstva za zaštitu drveta, organometalna sredstva za zaštitu drveta, anorganska sredstva za zaštitu drveta, ostala sredstva za zaštitu drveta koja sadrže opasne tvari, otpad od odmašćivanja koji sadrži otapala bez tekuće faze, otpad od završne obrade koji sadrži organska otapala, sredstva za bojenje i pigmenti, koji sadrže opasne tvari, muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji sadrže opasne tvari, muljevi od odsoljavanja, muljevi sa dna spremnika, kiseli muljevi iz alkilacije, razlivena nafta, zauljeni muljevi od održavanja postrojenja i opreme, kiseli katrani, ostali katrani, muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka, koji sadrže opasne tvari, otpad od čišćenja goriva lužinama, ulja koja sadrže kiseline, istrošena glina za filtraciju, kiseli katrani, ostali katrani, otpad koji sadrži živu, sulfatna i sulfitna kiselina, klorovodična kiselina, fluorovodična kiselina, fosfatna kiselina i fosfitna kiselina, nitratna i nitritna kiselina, ostale kiseline…itd.

I tako do broja 406: drva koje sadrži opasne tvari.

POdi

Tags: , , , , ,

VEZANE VIJESTI