Neovisni novinarski portal
26.9.2022.
GRAĐANI
Slučaj ski-lift: Popis institucija koje nisu odradile svoj posao

Slučaj ski-lift:
Popis institucija koje nisu odradile svoj posao

Slučaj gradnje tzv. ski-lifta u uvali Valovine u Puli: Inicijativa građana Pule za ukidanje koncesije za ski-lift i Zelena Istra ponovno upozoravaju kako je tijekom pripreme i početka izgradnje ski-lifta s pratećim ugostiteljskim objektom na vodi investitor učinio mnoge propuste koje niti jedna mjerodavna institucija nije sankcionirala. Pozivaju ih da to učine sada jer još uvijek nije kasno. U nastavku su dostavili i popis nadležnih inspekcija koje, ističu, plaćamo da bi obavljale taj posao, s argumentima za postupanje. Evo popisa institucija koje nisu odradile svoj posao.

ISTARSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za održivi razvoj – unatoč upozorenjima, žalbama i tužbama Zelene Istre, izdali su Rješenje da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš pa nisu ni propisane prikladne mjere zaštite prirode i okoliša. Svoju odluku temeljili su na Elaboratu zaštite okoliša, u kojem su izrađivač odnosno investitor propustio navesti bitne činjenice o zahvatu: da se zahvat od 3 hektara planira na staništu strogo zaštićene periske; novost koju su nam dojavili mještani je da se u obuhvatu zahvata nalazi i nekoliko kolonija zaštićene vrste Posidonia oceanica, što bi mogla potvrditi njihova JU Natura Histrica;

da se na platformi na moru planira ugostiteljski objekt; da će se nasipavati obala i more.

INSPEKCIJA ZAŠTITE PRIRODE – dokumentirali smo i poslali im podvodne snimke staništa periske prije i nakon početka radova nasipavanja, upozorili na moguće uništavanje staništa na području cijelog obuhvata zahvata od 3 ha novost su kolonije posidonije u obuhvatu zahvata, koja su također zaštićena.

INSPEKCIJA ZAŠTITE OKOLIŠA – isti razlozi kao u slučaju Istarske županije – u Elaboratu zaštite okoliša nije dobro opisan zahvat u pješčano dno, a mogući utjecaj izgradnje objekta tih osobina na stanište čak dvije strogo zaštićene vrste – periske i posidonije nije opisan uopće. U Elaboratu zaštite okoliša se ne spominje ni ugostiteljski objekt, a navod da se radi o «objektu koji se koristi privremeno u turističke (rekreativne) svrhe» ne odgovara istini budući da se radi o trajnom zahvatu na pješčanom morskom dnu u trajanju od 20 godina. Novost je i da je investitor nasuo u more veću količinu tucanika iz kamenoloma neadekvatne kvalitete, porozan, lakotopiv i s puno prašine, što je onečistilo more. Bijeli mulj će još dugo zamućivati vodu, čime je estetika uvale i plaže dugotrajno narušena i pitanje je hoće li se ikada vratiti u prvotno stanje. Osim toga, propisi nalažu da je za zahvate koji obuhvaćaju nasipavanje morske obale duljine 50 m potrebno provesti ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš, što nije učinjeno.

GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA – investitor odnosno izrađivač Elaborata zaštite okoliša nije naveo da se na platformi na moru planira ugostiteljski objekt te da će se nasipavati obala i more. Lokacijska ni građevinska dozvola ne spominju izgradnju ugostiteljskog objekta na platformi. Gradilište nije primjereno označeno ni na kopnu ni na moru, u neposrednoj blizini izvođenja radova nalaze se kupači, među njima i brojna djeca.

INSPEKCIJA RADA – inspekcijski nadzor trebali bi obaviti u vezi sa zaštitom na radu (počevši od radnika na gradilištu) i provedbom propisa u području gradnje (neoznačeno gradilište, nedostajuća informacija na obavijesnoj ploči o duljini trajanja radova, nedostatak primjerene prometne signalizacije i ograđivanja gradilišta radi sigirnosti pješačkog i automobilskog prometa te sigurnosti kupača).

KOMUNALNO REDARSTVO GRADA PULE – iako ne direktno nadležni, mogu intervenirati putem zapisnika Lučkoj upravi zbog nasipavanja pomorskog dobra bez potrebnih dozvola, zbog gradilišta koje nije primjereno označeno, zbog nedostatka prometnih znakova za regulaciju prometa na gradilištu, zbog prometa teških vozila obalnom cestom u vrlo lošem stanju, koja se se jednom već urušila – a veliki su izgledi da će se to dogoditi i sada. Zbog neoznačenog gradilišta u opasnosti od urušavanja su i kupači koji borave neposredno ispod ceste.

MUP – nedostajuća prometna signalizacija za gradilište

LUČKA KAPETANIJA, LUČKA UPRAVA – trebalo bi provjeriti navode o nedopuštenom nasipavanju pomorskog dobra i njegovu u istovarivanjem velike količine materijala koje je dovelo do onečišćenja mora.

Ovako nekako bi izgledao ski-lift iz zraka

Posebno navodimo Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama:

Ĉlanak 88.

U more i na morsku obalu zabranjeno je bacati, odlagati ili ispuštati krute, tekuće ili plinovite tvari kojima se oneĉišćuje pomorsko dobro.

Svatko tko primijeti da je pomorsko dobro onečišćeno dužan je o tome obavijestiti najbližu lučku kapetaniju ili njezinu ispostavu, odnosno nadležnu županiju.

Ĉlanak 89.

Ovlasti su podijeljene pa pozivamo sve inspekcije da se dogovore o nadležnostima te na suradnju.

S poštovanjem,

Inicijativa građana Pule za ukidanje koncesije za ski-lift i Zelena Istra

Radovi…

Tags: , , ,

VEZANE VIJESTI