Neovisni novinarski portal
26.9.2021.
EKOLOGIJA / ekopis / POLITIKA
Kninska gradska vijećnica Marija Ćurić (Most) traži hitno sazivanje tematske sjednice GV-a radi sanacije laguna otpadnih voda

Kninska gradska vijećnica Marija Ćurić (Most) traži hitno sazivanje tematske sjednice GV-a radi sanacije laguna otpadnih voda

Marija Ćurić, agilna kninska gradska vijećnica ( Most) obratila se danas javnosti s priopćenjem u kojem problematizira nedavno prezentirane, katastrofalne rezultate ispitivanja tla, mulja i vode u onečišćenoj laguni kod Orašnice i strategiju koja bi trebala biti podloga za projekt prema EU fondovima za biološku i kemijsku sanaciju laguna. Ćurić je također pozvala predsjednicu kninskog Gradskog vijeća, Vedranu Požar, da hitno sazove tematsku sjednicu Vijeća o toj problematici, i na nju pozove ministra zaštite okoliša Tomislava Ćorića, ravnatelja Hrvatskih voda, župana Gorana Pauka, gradonačelnika Knina Marka Jelića, vlasnika DIV-a Tomislava Debeljaka, sudske vještake i znanstvenike…

…koji su ispitivali kakvoću vode i tla u lagunama i rijekama Krki i Orašnici. Jedino oni mogu zainteresiranoj javnosti i građanima Knina dati relevantne odgovore na brojna otvorena pitanja oko kninskog pročistača i ekološke bombe koja prijeti iz nesaniranih laguna otpadnih tehnoloških i fekalnih voda, smatra Ćurić.

U kninskoj Gradskoj vijećnici, sudski vještak i profesor Agronomskog fakulteta u Zagrebu prof. dr. sc. Ivica Kisić, kojeg je angažirao gradonačelnik Marko Jelić, predstavio je rezultate ispitivanja tla, mulja i vode u spornoj , onečišćenoj laguni kod Orašnice, te predstavio svojevrsnu strategiju koja će rezultirati projektom prema EU kako bi se laguna, biološkim i kemijskim metodama sanirala- navodi na početku priopćenja vijećnica Mosta Marija Ćurić, te nastavlja:

-Prof. dr. sc. Ivica Kisić naveo je kako je u onečišćenoj ( industrijskoj ) laguni cinka, kroma i aluminija 50 puta više od dopuštenog, a nafte i mazuta čak 3000 puta više od dopuštenog , te kako je jedina dobra stvar što nema
arsena, kadmija i žive. Profesor Kisić nije decidirano naveo uzročnika zagađenja , ali uzročnik
zagađenja prema prezentaciji može biti samo jedan i to tvornica DIV. Zaključak prezentacije
je kako studija sanacije lagune iziskuje dodatna istraživanja.
Iz prezentacije je vidljivo kako je profesor Kisić provodio istraživanja samo na jednoj laguni, i
to industrijskoj, iako sam navodi u svom uvodu kako postoje tri lagune.
Zašto je provodio istraživanje samo na industrijskoj laguni ? Odgovor se sam nameće. Pa
plaćen je za istraživanje lagune od Grada Knina. Gradonačelnik Marko Jelić izbjegava preuzeti
odgovornost za saniranje fekalne lagune u koju se izlijeva kanalizacija grada Knina, pa se
izgleda na svaki način jedina odgovornost pokušava prebaciti na tvornicu DIV.
Otuda tako parcijalno istraživanje te, kako ju je gradonačelnik nazvao „ crne rupe „.
To jeste crna rupa za koju su odgovorni i DIV i Grad Knin, jer je zajednička crna rupa za
otpadne tehnološke vode DIV-a i kanalizacijske vode Grada Knina.
Profesor Kisić naveo je kako je jedina dobra stvar što u laguni koju je istraživao nema arsena,
kadmija i žive -ističe Ćurić i odmah dodaje:

– Da je prof. Kisić kojim slučajem nastavio istraživanje fekalne lagune koja se nalazi uz
industrijsku ( a vjerojatno su podzemnim tokovima i povezane ) otkrio bi u fekalnoj vodi i u
tlu prisustvo kadmija i žive. U sudskom sporu jednog kninskog poduzetnika sa Gradom
Kninom 2009. godine sudski vještak proveo je istraživanje vode i tla u fekalnoj laguni i otkrio
prisustvo 20 opasnih tvari među kojima su kadmij, živa, olovo, nikal, cink, molibden i bakar,
te policiklične aromatske ugljikovodike. Zemljište u fekalnoj laguni onečišćeno je kadmijem u
najvišem petom razredu.

Crna ‘laguna’ i plava tvornica (foto TRIS/G. Šimac)

Tadašnja gradonačelnica Josipa Rimac odgovorila je kako će se fekalna laguna riješiti IPA
projektom Europske unije teškim 16,5 milijuna eura ( izgradnjom pročistača otpadnih voda ).
Da nisu samo lagune onečišćene svjedoči nam i znanstveni rad iz 2016. godine „ Procjena
antropogenih utjecaja na rijeku Krku i potencijalne opasnosti za NP Krka “.

U navedenom znanstvenom radu navodi se kako dobiveni podaci ukazuju na jasan trend
porasta koncentracija metala cinka, kadmija, olova i bakra od izvora prema točkastim
izvorima zagađenja grada Knina, odnosno ispustima tehnoloških otpadnih voda tvornice DIV
te gradskom ispustu komunalnih otpadnih voda, a razlog tako snažnog utjecaja otpadnih
voda je nepostojanje adekvatnog uređaja za pročišćavanje. Dalje se navodi kako je osnova
propisanih metoda za određivanje mikrobiološke ispravnosti vode utvrđivanje njene fekalne
kontaminacije. Primarni indikatori fekalne kontaminacije voda su E.coli i enterokoki, te ostali
potencijalni pokazatelji fekalnog onečišćenja poput koliformnih bakterija : Klebsiella,
Enterobacter i Citrobacter. U vodi rijeke Krke uz grad Knin očigledan je porast svih očitanih
skupina bakterija.
Kad se sve ovo zna, a zna se, postavlja se pitanje kome je trebalo još jedno istraživanje i to
samo jedne lagune ( u koju tvornica DIV izlijeva svoje otpadne tehnološke vode ).

Vijećnica pogotovo ciničnom smatra izjavu gradonačelnika Jelića kako će tvornica DIV moći svoje otpadne
tehnološke vode ispuštati u gradski pročistač otpadnih voda, a “svi znamo, kao i
gradonačelnik, kakvo je stanje s pročistačem otpadnih voda i kako se traži nova lokacija za
izgradnju novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda”.

Znakovito je, kaže, ponašanje predstavnika Hrvatskih voda, inženjera Srđana Dumanića, na prezentaciji u gradskoj vijećnici, gdje se u ime investitora pročistača, branio od pitanja tvrdjom da nije ovlašten davati izjave za medije te novinare uputio na glasnogovornika Hrvatskih voda. A još je neprihvatljivije ponašanje, veli vijećnica, ministra zaštite okoliša Tomislava Ćorića, koji  je 28. lipnja boravio u Kninu radi proglašenja Dinare parkom prirode, ali ni riječi nije potrošio na problem saniranja opasnih otpadnih laguna, a kamoli da bi ih obišao i uvjerio se u ozbiljnost situacije.

Ćurić, pozivajući se na objavljene znanstvene radove, tvrdi da je onečišćenje teškim metalima
Orašnice i Krke permanentno , a ne samo kad su veće kiše,  “jer je nasip uz Orašnicu
izgrađen samo kao privremeno rješenje i porozan je za propuštanje zagađene vode iz laguna”.

Smatra da je ključ rješenja sanacija laguna, odnosno, prvi korak ka sanaciji je stavljanje u punu funkciju pročistača otpadnih voda, jer je to uvjet bez kojeg se ne može pristupiti sanaciji ni industrijske ni fekalne lagune. A prebacivanje loptice odgovornosti za onečišćene lagune s DIV-a na Grad Knin i obrnuto, ne vodi, veli vijećnica, nikamo.

Laguna mazuta danas -kiše su je dobrano isprale i zagađenje odnijele Krkom nizvodno (Foto: Tris)

-Sada možemo očekivati prezentaciju koju će naručiti tvornica DIV i gdje će kao glavni zagađivač
laguna biti naveden Grad Knin i njegova kanalizacija. I tako ukrug bez rješenja. Nedopustivo
je , a i znakovito, da ministar zaštite okoliša Tomislav Ćorić dok je bio u gradu Kninu ni jedne
riječi nije rekao o lagunama, a gradonačelnik i župan nisu se usudili ništa ga ni pitati o
lagunama- reći će Ćurić. Iluzornim i neodgovonim naziva priče o tome kako će fondovi EU dati stotine milijuna kuna za sanaciju laguna, u situaciji kada se ne zna što će biti s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda za koji je EU već dala 70 milijuna kuna. Hoće li se graditi novi uređaj ? Gdje će se graditi? Tko će platiti izgradnju novog uređaja ? Hoće li se morati vratiti novac EU za postojeći uređaj ?

-Tek kad budemo znali odgovore na ta pitanja možemo ozbiljno pristupiti priči o
sanaciji laguna ( industrijske i fekalne ) jer će tada otpadne vode DIV-a i Grada Knina moći ići
u novi pročistač otpadnih voda, i moći će se pristupiti sanaciji. I malo dijete, a kamoli
gradonačelnik, zna kako se sanaciji ne može pristupiti dok se u lagune i dalje ispuštaju
otpadne vode tvornice DIV i Grada Knina.

– Zbog svega navedenog, i ovakvog postupanja izvršne vlasti, pozivam predsjednicu Gradskog
vijeća da hitno sazove tematsku sjednicu na temu sanacije laguna – na kraju će vijećnica Mosta napominjući kako je na sjednicu prijeko potrebno pozvati  ministra zaštite okoliša, ravnatelja Hrvatskih voda, župana, gradonačelnika, vlasnika tvornice DIV, sudske vještake i znanstvenike koji su istraživali vodu i tlo u lagunama i rijekama Orašnici i Krki, kako bi dali relevantne odgovore na sve dvojbe građana i zainteresirane javnosti.

‘Laguna’ kod tvornice DIV (foto TRIS/G. Šimac)

Tags: , , , , , , , , ,

VEZANE VIJESTI