Impressum

Nezavisni novinarski portal TRIS.com.hr ima ambiciju darivati publiku sadržajem i aktualnošću, originalnošću, objektivnim, kvalitetnim i temeljitim pristupom temama i informacijama. Naš će doseg odrediti naš rad i percepcija toga rada kod vas. Posve svjesni toga, želimo ponuditi pošten pristup, ali ne kao mamac, nego kao trajnu orijentaciju, bez fige u džepu. Hvala vam što nas čitate!

NAKLADNIK:

Udruga za promicanje civilnog društva, medijske kulture
i razmjene informacija – TRIS

Drniških žrtava 12, Šibenik

 

GLAVNA UREDNICA: Davorka Blažević

REDAKCIJA:

Davorka Blažević | Jozica Krnić / Hrvoslav Pavić | Marko Podrug | Goran Šimac |