Neovisni novinarski portal
8.3.2021.
PISMO
Crna 'laguna' i plava tvornica (foto TRIS/G. Šimac)

SDP piše pismo o crnoj kninskoj ‘laguni’:
Župane, di je sada zapelo?

Crna 'laguna' i plava tvornica (foto TRIS/G. Šimac)

SDP Šibensko-kninske županije je županu Goranu Pauku (HDZ) poslao pismo u kojem ga podsjeća na neriješeni problem sanacije tzv. crne lagune kod kniske tvorice DIV, te stalnim prijetnjama novog zagađenja rijeke Krke i i nizvodnih crpilišta pitke vode za žitelje velikog dijela Dalmacije. Pismu prilažu i Izvješće Koordiniranog inspekcijskog nadzora u DIV d.o.o  Podružnica Knin u Kninu, obavljenog 24. i 25. veljače 2014. godine u kojem su sudjelovali inspektori Ministarstva zaštite okoliša i prirode (inspektori zaštite okoliša i zaštite prirode), Ministarstva poljoprivrede (vodopravna inspekcija) i Ministarstva zdravlja (sanitarna inspekcija). Podsjetimo ipak i  SDP i HDZ i ostale kako je TRIS o ovom problemu pisao nebrojeno puta, a u tekstu Rijeka Krka, krška ljepotica čiju vodu mutimo – Hoćemo li zaustaviti onečišćenje mazutom, teškim metalima i otpadnim vodama?  je u srpnju 2017. godine objavio dio ‘otkrivenog’ izvješća te poveznicu na integralni izvještaj.

Evo tog SDP-ovog pisma županu: 

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST – OTVORENO PISMO

ŽUPANE DI JE SADA ZAPELO?

Poštovani župane,

Želimo Vas podsjetiti da je zadnjem sastanku na temu laguna u Kninu održanog u Zagrebu kojeg ste Vi inicijali, a niste se na njemu pojavili jer ste bili prezauzeti obilaskom stanja radova na lokalnim cestama, dogovoreno bi do kraja kolovoza trebao biti gotov plan i program financiranja te sanacije.

Kako je danas 3.rujna molimo Vas da upoznate javnost što je po tom pitanju konkretno napravljeno.

Znamo da se volite hvaliti otvorenošću pa Vas u ime svih nas koji pijemo vodu iz te iste rijeke Krke molimo da nas izvijestite da li se i što konkretno poduzelo po tom pitanju?

Iskreno se nadamo da ovaj puta nećete ignorirati naš zahtjev, kao i da nećemo dobiti jedan od odgovora u Vašem već poznatom stilu.

Također Vam u prilogu dostavljamo i Izvješće o provedenom koordiniranom nadzoru iz veljače 2014.g. (dakle prije pet i po godina) kojeg smo pronašli na stranicama Ministarstva u kojem ima vrlo interesantnih stvari.

Samo da podsjetimo to je bilo prije ravno pet i po godina i da ste i Vi taj isti dokument mogli pronaći kao i mi. Bila je potrebna samo želja i volja da se učini nešto po ovom pitanju, ali očito Vi nemate ni želje ni volje, za razliku od vremena kojeg imate napretek jer po običaju ne radite ništa, pa Vas molimo da iskoristite Vaš utjecaj kao predsjednik zajednice županija i podsjetite i “pogurate” kolegu.

Prioritete, volju i želju za rješavanjem pitanja sanacije laguna ste Vi i Vaših dvoje zamjenika iz Knina pokazali i dokazali neodlaskom na sastanak kojeg ste sami inicirali.

S poštovanjem!

Predsjednik ŽO SDP Šibensko-kninske županije

Joško Šupe

Ilustracija: Crna laguna, a iza nje tvornica DIV (foto TRIS/G. Šimac)

Evo sada i navedenog opširnog Izvješća (izvjesce o provedenom koordiniranom inspekcijskom nadzoru u div doo u Kninu)u kojem je jano navedeno što sve poduzeće treba obaviti. O tog dokumenta je prošlo pet godina, a čini se kako se na naputke inspekcija uprava navedenog poduzeća baš i nije previše obazirala…

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM KOORDINARNOM NADZORU
DIV D.O.O., PODRUŽNICA KNIN U KNINU

Koordinirani inspekcijski nadzor u DIV d.o.o. Podružnica Knin u Kninu, obavljen je 24. i 25.
veljače 2014. godine. U nadzoru su sudjelovali inspektori Ministarstva zaštite okoliša i
prirode (inspektori zaštite okoliša i zaštite prirode), Ministarstva poljoprivrede (vodopravna
inspekcija) i Ministarstva zdravlja (sanitarna inspekcija). Zbog složenosti problematike u
provedbu koordiniranog nadzora bila je pozvana i građevinska inspekcija Ministarstva
prostornoga uređenja i graditeljstva, koja se nadzoru nije odazvala.

U nastavku su naznačena utvrđenja i poduzete mjere svake inspekcijske službe pojedinačno:

Inspekcija zaštite okoliša

Tvornica DIV d.o.o., Podružnica Knin, spada u postrojenja za koja je propisana obveza
pribavljanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša, odnosno okolišne dozvole, sukladno
odredbama Zakona o zašiti okoliša i odredbama Uredbe o postupku utvrđivanja objedinjenih
uvjeta zaštite okoliša, odnosno Uredbe o okolišnoj dozvoli.

Operater DIV d.o.o., tvornica vijaka sa sjedištem u Samoboru, Bobovica 10A nije ishodila
okolišnu dozvolu za postojeće postrojenje za proizvodnju vijčane robe, strojnih dijelova i
metalnih proizvoda DIV d.o.o. tvornica vijaka u Kninu, IV Gardijske brigade 44, kao ni za
novo postrojenje tvornice u Kninu.

Zahtjev za izdavanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postojeće postrojenje upućen je
Ministarstvu u travnju 2012. godine, a dopunjen zahtjev u veljači 2013. godine.
Ministarstvo je, Rješenjem od 26. studenog 2013. godine, odbilo zahtjev Operatera jer nije u
traženom roku dostavio zatražene dokaze o ispunjavanju uvjeta sprječavanja onečišćenja voda
(nisu pribavljeni obvezujući vodopravni uvjeti).

Za novo postrojenje u Kninu, koje je dijelom izgrađeno, a dijelom je još u izgradnji, izrađena
je SUO u svibnju 2013. godine. Zahtjev za okolišnu dozvolu Ministarstvu nije podnesen.

Do trenutka nadzora DIV d.o.o. Knin nije ishodio Rješenje o prihvatljivosti zahvata u okolišu.

Pouzete mjere inspekcije zaštite okoliša:

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode je temeljem odredbi Zakona o zaštiti okoliša i sukladno
odredbama Prekršajnog zakona, zbog počinjenog prekršaja nadležnom prekršajnom sudu u
Kninu podnijelo optužni prijedlog protiv DIV d.o.o. i direktora tvrtke kao odgovorne osobe.
Budući da je nadzorom inspekcije zaštite okoliša utvrđeno i nepropisno skladištenje otpada na
južnom i istočnom dijelu tvorničkog kruga, zapisnikom je izdana mjera uklanjanja i
zbrinjavanja otpada s naznačenih lokacija.

Kontrolnim nadzorom utvrđeno je da je pravna osoba DIV d.o.o. postupila po mjerama iz
Zapisnika i uklonila nepropisno uskladišteni otpad na južnom dijelu tvorničkog kruga, ali nije
izvršeno uklanjanje otpada nepropisno uskladištenog na sjeveroistočnom dijelu tvorničkog
kruga (otpadno drvo i građevinski otpad). Postupak inspekcije zaštite okoliša se nastavlja.

Inspekcija zaštite prirode

U nadzoru inspekcije zaštite prirode utvrđeno je da je DIV d.o.o., kao mjeru zaštite od
prelijevanja i otjecanja mazuta iz laguna u rijeku Orašnicu, uslijed podizanja vodostaja, u
dogovoru s Hrvatskim vodama 12. veljače 2014. godine postavio zečji nasip između mazutom
onečišćene lagune i vodotoka rijeke.

Nizvodno, duž cijelog presjeka vodotoka rijeke Orašnice, postavljene su plutajuće brane.
Dodatna izgradnja nasipa u ukupnoj dužini oko 200 m odrađena je od strane Hrvatskih voda.
Na temelju nadzorom utvrđenog stanja Inspekcija zaštite prirode nije provodila daljnji
postupak.

Sanitarna inspekcija

Sanitarna inspekcija je obavila nadzor uporabe kemikalija u DIV d.o.o., te prema utvrđenom u
proizvodnim pogonima i pokazanoj dokumentaciji nisu utvrđene nepravilnosti i povrede
odredbi iz Zakona o kemikalijama i Pravilnika o uvjetima za obavljanje djelatnosti
proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenje opasnih kemikalija.

Vodopravna inspekcija

U nadzoru vodopravne inspekcije utvrđeno je da se sustav interne odvodnje otpadnih voda u
tvrtki DIV d.o.o. tvornica vijaka, Podružnica Knin u Kninu sastoji od slijedećih cjelina:
dovodne tehnološke kanalizacije, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, odvodne
tehnološke kanalizacije i triju zemljanih laguna. Unutarnje i vanjske bazene uređaja, koji su
bili u lošem i zapuštenom stanju, pravna osoba je tijekom 2013. godine samostalno sanirala,
bez potrebne dokumentacije po Zakonu o vodama i Zakonu o gradnji.

Zemljane lagune se još uvijek koriste kao dio sustava interne odvodnje otpadnih voda DIV-a
u Kninu, kontaminirane su otpadnim muljevima od same izgradnje tvornice 1980-tih godina,
kao i zbog mulja ispirnih voda sadašnjeg tehnološkog procesa, a zbog nedovoljnog kapaciteta
novo instaliranog dijela uređaja. Lagune su onečišćene mazutom koji u iste dospjeva za
velikih kiša iz oborinske kanalizacije DIV-a, koja je onečišćena/zapunjena mazutom, nakon
što je u vrijeme ratnog djelovanja došlo do oštećenja spremnika mazuta.

Preko navedenog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda tretiraju se otpadne vode postojećeg
pogona tvornice vijaka u Kninu, a prema rezultatima ispitivanja otpadnih voda na lokaciji
Podružnice Knin u Kninu, provedenim od strane ovlaštenog laboratorija tijekom 2012. i 2013.
godine, utvrđeno je da ispuštanje otpadnih voda iz sustava interne odvodnje DIV-a u Orašnicu
nije usklađeno sa graničnim vrijednostima i dopuštenim koncentracijama za površinske vode
za pojedine parametre prema Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpanih voda (NN
br. 80/13), odnosno dolazi do prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti pojedinih
parametara u otpadnoj vodi. Pravna osoba ne vodi propisane očevidnike sukladno Pravilniku
o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda, niti iste dostavlja Hrvastkim vodama.
U rujnu 2013. godine djelomično je pušten u probni rad novi pogon za proizvodnju, termičku
obradu i konzervaciju vijaka, a da za isti nije riješeno pitanje tretiranja tehnološke otpadne
vode niti odvodnja, pročišćavanje i zbrinjavanje, što je bila obveza DIV-a prema
vodopravnim uvjetima iz studenog 2009. godine.

DIV d.o.o., na lokaciji Podružnice Knin u Kninu, obavlja gospodarsku djelatnost bez
vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda, koju je dužna imati sukladno odredbama
članka 152. Zakona o vodama. Dozvola je istekla koncem studenog 2012. godine. Nakon
isteka roka navedene vodopravne dozvole, korisnik iste je u dva navrata od Hrvatskih voda
zatražio izdavanje nove dozvole i/ili produljenje postojeće dozvole. Zahtjevi su odbijeni zbog
neispunjenja uvjeta.

Nadzorom vodopravne inspekcije također je utvrđeno da su povodom onečišćenja rijeke
Orašnice mazutom iz laguna DIV-a u Kninu, do kojeg je došlo u studenom 2013. godine,
Hrvatske vode VGO Split izradile Program mjera sprječavanja daljnjeg onečišćenja vodotoka
Orašnice i rijeke Krke, te ga dostavile pravnoj osobi DIV d.o.o. na provedbu.

Navedeni program mjera sadrži odredbe kojih se DIV d.o.o. treba pridržavati prilikom svih
budućih možebitnih onečišćenja na lokaciji, i to:

– dok je razina vodotoka u nivou razine vode u lagunama držati brane nizvodno, redovito ih
kontrolirati i mijenjati putem ovlaštene pravne tvrtke, a nakupine plivajućeg mazuta
tretirati upijajućim prahom;
– nakon povlačenja vodostaja ukloniti raslinje onečišćeno mazutom uz vodotok, te sanirati
onečišćeno tlo na obalama vodotoka. Tako nastali otpad zbrinuti kao opasni otpad putem
ovlaštene tvrtke;
– blindirati izlaz oborinske kanalizacije zapunjene mazutom tvrtke DIV u lagunu putem
ovlaštene tvrtke, te dostaviti zapisnik o izvršenim radovima u Hrvatske vode;
– pokrenuti Program postupka sanacije zemljanih laguna koje se koriste kao dio internog
sustava odvodnje, a koji treba odobriti Ministarstvo zaštite okoliša i prirode;
– u svrhu sprječavanja ponavljanja onečišćenja do završetka Programa sanacije predmetnih
laguna, potrebno je nakon povlačenja vodostaja oko onečišćenih laguna podignuti fizičku
barijeru (nasip ili sl.), kako bi se spriječio kontakt Orašnice kod slijedećeg plavljenja s
onečišćenim vodama iz laguna. Na predmetne radove potrebno je dobiti suglasnost
Hrvatskih voda, Službe zaštite od štetnog djelovanja voda;
– osigurati da u pripravnosti budu upijajuće brane, koje je potrebno postaviti u vodotok
Orašnicu pri sljedećoj najavi velikih voda, kod vodostaja iznad 290 cm (potrebno je biti u
kontaktu sa vodočuvarom);
– u slučaju kontakta vode iz rijeke Orašnice s vodama iz lagune, odmah pozvati ovlaštenu
pravnu osobu zbog sanacije i mijenjanja brana, te uklanjanja istih.
Poduzete mjere vodopravne inspekcije:
Zbog utvrđenih nepravilnosti, pravnoj osobi DIV d.o.o., Podružnica Knin, rješenjem
Vodopravne inspekcije od travnja 2014. godine, naređeno je da na lokaciji Podružnice u
Kninu od bitnih mjera, putem ovlaštene osobe:
– blindira izlaz oborinske kanalizacije zapunjene mazutom koja ima ispust u lagunu, te ispust
u baru sa istočne strane tvornice, te o izvršenim radovima obavijesti Ministarstvo
poljoprivrede, Upravu vodnog gospodarstva, Službu državne vodopravne inspekcije;
– izvrši rekonstrukciju – dogradnju postojećeg uređaja ili izgradnju novog uređaja za
pročišćavanje tehnoloških otpadnih voda adekvatnog kapaciteta i kvalitete pročišćavanja;
– izvrši geodetsko snimanje kompletnog sustava interne odvodnje, uključivo i nove hale, sa
preglednim stanjem tehnološke, sanitarne i oborinske kanalizacije te svih objekata na
sustavu interne odvodnje, s prikazom svih ispusta;
– izvrši kontrolu ispravnosti svih dijelova internog sustava odvodnje otpadnih voda, koji do
sada nisu ispitani, a osobito na svojstvo nepropusnosti;
– provodi i uskladi ispitivanje kvalitete i količine tehnoloških otpadnih voda s odredbama
Zakona o vodama i Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda,
uzorkovanjem na definiranim lokacijama, te da Hrvatskim vodama – VGO Split, redovito
dostavlja očevidnike prema Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda.

Nadzor provedbe naznačenih naređenih mjera, sukladno ovlastima i nadležnostima određenih
propisom kojim se uređuje zaštita voda, obavlja vodopravna inspekcija Ministarstva
poljoprivrede.

Crna ‘laguna’ i plava tvornica (foto TRIS/G. Šimac)

Tags: , , , , , , , , ,

VEZANE VIJESTI