Neovisni novinarski portal
1.3.2021.
EKOLOGIJA / VODA
Ušće Mure u Dravu / Izvor:Drava Life/ Foto:Goran Šafarek

DRAVA LIFE:
Prvi projekt obnove rijeka u Hrvatskoj

Ušće Mure u Dravu / Izvor:Drava Life/ Foto:Goran Šafarek

Ušće Mure u Dravu / Izvor:DRAVA LIFE/ Foto:Goran Šafarek

Cilj petogodišnjeg  projekta “Drava Life” je poboljšati stanje ekosustava rijeke Drave te prirodnim sredstvima poboljšati obranu od poplava. Udruga Zeleni Osijek koordinator je projekta, koji kao jedan od prvih u Hrvatskoj ostvaruje suradnju javnog sektora i udruga za zaštitu prirode u zaštiti i obnovi riječnih staništa.

DRAVA LIFE – integrirano upravljanje rijekom“, naziv je EU LIFE projekta obnove rijeka u Hrvatskoj. U sklopu projekta predviđena je obnova  1 000 metara riječnih obala duž Drave, stvaranje 13 hektara novih dinamičnih riječnih zona s prirodnim obalama, obnova 15 kilometara rukavaca te unaprjeđenje 300 hektara poplavnih šuma.
Riječni ekosustavi i vrste koje ovise o njima su među najugroženijima u Europi i svijetu. Rijeku Dravu presijecaju 22  hidroelektrane u Austriji, Sloveniji i Hrvatskoj te ostavljaju tek kratku dionicu od 300 kilometara slobodnog toka u Hrvatskoj. Cilj 5-godišnjeg  projekta “DRAVA LIFE” je poboljšati stanje ekosustava rijeke Drave te prirodnim sredstvima poboljšati obranu od poplava.
Udruga Zeleni Osijek koordinator je projekta, koji kao jedan od prvih u Hrvatskoj ostvaruje suradnju javnog sektora i udruga za zaštitu prirode na  zaštiti i obnovi riječnih staništa.
– Projekt je značajan zbog inovativnog karaktera koji na sedam lokacija rijeke Drave kroz različitu metodologiju unapređuje i revitalizira rijeku, njene obale, rukavce i vlažna staništa. Pored restauracije rijeke Drave projekt popularizira i zaštitu prirode u lokalnim zajednicama i povećava razumijevanje važnosti njenog očuvanja – kaže  Jasmin Sadiković, koordinator projekta iz Udruge za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek.
Uz Zeleni Osijek partneri u projektu su Hrvatske vode, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Varaždinske županije, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije i WWF Austrija.

Izvor Drave/Foto:DRAVA LIFE/ Goran Šafarek

Bolja zaštita od poplava

U sklopu projekta sanirat će se ključne prirodne osobine riječnog ekosustava međusektorskom suradnjom Hrvatskih voda, javnih ustanova za zaštitu prirode i nevladinih udruga, koje će izložiti ovaj inovativni pristup upravljanja rijekama na nekoliko mjesta duž Drave u Hrvatskoj.
Planirano je otvaranje starih te stvaranje novih rukavaca, uklanjanje i mijenjanje obaloutvrda i ostalih vodnih građevina, kao i očuvanje retencijskih područja i prirodnih strmih riječnih obala. Navedeni zahvati uvelike će koristiti brojnim ugroženim staništima i vrstama u područjima Natura 2000.
Obnova rukavaca i korita rijeke poželjni su za obranu od poplava jer takvi zahvati utječu na lokalno snižavanje vodnih lica velikih voda i preusmjeravanje toka u zonama naselja, mostova, prometnica i nasipa, a u skladu s upravljanjem rizicima od poplava (EU Direktiva o poplavama). Mjere obnove na pilot dionicama Drave izvodit će se na način da ne ugrožavaju sigurnost postojećeg sustava obrane od poplava,  a ukjučuju proširenje  rukavaca unutar nasipa ili visoke obale, razgradnju i modifikaciju postojećih starih dijelova regulacijskih gradnji i izvedbom novih ekološko prihvatljivih načina zaštite.
– Obnova rukavaca rijeke Drave omogućit će bolju zaštitu od poplava unutar postojećih poplavnih područja, odnosno pridonijeti lokalnom snižavanju vodostaja tijekom velikih vodnih valova, kao i rasterećenju vodotoka u urbanim područjima. Projekt će također pozitivno utjecati na zalihe podzemnih voda jer će se revitalizacijom rukavaca poboljšati infiltracija riječnih voda u podzemne vodonosnike, što će pomoći stabilizaciji stanja sniženih razina podzemnih voda – rekao je mr. sc. Zoran Đuroković, generalni direktor Hrvatskih voda.
Ministar zaštite okoliša i energetike Slaven Dobrović, izdvojio je “DRAVA LIFE” projekt kao primjer dobre prakse u sustavu obrane od poplava gdje se ona temelji na korištenju prirodnih poplavnih površina, u svijetu poznato kao „prostor rijeke“.
– Glavni je cilj projekta poboljšati ekosustav rijeke Drave u Hrvatskoj. Aktivnosti obnavljanja bit će od neizmjerne koristi za ugrožena staništa i vrste u Natura 2000 područjima i pridonjet će boljoj zaštiti od poplava u naseljenim područjima uz rijeku Dravu te će povećati rekreacijsku vrijednost područja za lokalno stanovništvo – istaknuo je ministar Dobrović.

Rijeka Drava/Izvor:DRAVA LIFE/ Foto:Goran Šafarek

Uz Dravu četiri NATURA 2000 područja

Iznimno važan dio projekta je podizanje svijesti javnosti i lokalnog stanovništva o značaju prirodnih i očuvanih rijeka za čovjeka i živa bića koja ovise o njima.
– Kvalitetnim komunikacijskim i obrazovnim materijalima te zanimljivom web stranicom cilj nam je doprijeti do što više ljudi kako bi se upoznali s ovim značajnim projektom za rijeku Dravu i ljude koji žive uz nju. Kroz organizaciju raznih događanja, izložbi, postavljanjem edukacijske infrastrukture u vidu obrazovnog centra i staza s informativnim pločama duž rijeke Drave želimo povezati lokalno stanovništvo s projektom i unaprijediti njihovo znanje o mreži Natura 2000, posebice o zaštićenim riječnim pticama – kaže Branka Španiček, voditeljica projekta u WWF Adria.
Područje projekta “DRAVA LIFE” obuhvaća dužinu od 310 km i uključuje četiri NATURA 2000 područja na površini od 67.800 hektara od Dubrave Križovljanske (322,8 rkm) do Osijeka (15 rkm). U projekt je uključena cijela dužina Drave u Hrvatskoj, osim dijela od Osijeka do ušća u Dunav (Park prirode Kopački Rit).
U sklopu projekta sanirat će se ključne prirodne osobine riječnog ekosustava međusektorskom suradnjom Hrvatskih voda, javnih ustanova za zaštitu prirode i nevladinih udruga, koje će izložiti ovaj inovativni pristup upravljanja rijekama na nekoliko mjesta duž Drave u Hrvatskoj.
Projekt će također pozitivno utjecati na zalihe podzemnih voda jer će se obnavljanjem poboljšati infiltracija riječne u podzemne vode i tako stabilizirati i podići razina podzemnih voda. To će povećati  i otpornost ekosustava poplavnih područja Drave na negativne učinke klimatskih promjena.
Osim toga, očekuje se kako će projekt povećati rekreacijsku vrijednost područja za lokalno stanovništvo koje se njime koristi za, primjerice, ribolov, kupanje i opuštanje.

Rijeka Drava/Izvor:DRAVA LIFE/ Foto:Goran Šafarek

Ciljevi projekta DRAVA LIFE

Glavna svrha projekta DRAVA LIFE je unapređenje stanja riječnog ekosustava Drave u Hrvatskoj. Integriranom provedbom različitih propisa Europske unije (Okvirne direktive o vodama, Direktive o poplavama, Direktive o staništima i pticama) riješit će se sadašnji problemi riječnog ekosustava sinergijskim pristupom nadležnih tijela iz područja upravljanja vodama i zaštite prirode te nevladinih organizacija.
Ciljevi projekta DRAVA LIFE su:
– povećanje broja prirodnih i dinamičnih riječnih staništa i bolje povezivanje međusobno zavisnih dijelova ekosustava rijeke Drave. To će se postići provedbom mjera za obnovu rijeke poput ponovnog spajanja i stvaranja novih rukavaca, uklanjanja obaloutvrda/pera na obalama i očuvanja dinamičnih strmih riječnih obala. One su vrlo rijetke uz Dravu, ali su nužne za mnoge vrste zaštićene u Natura 2000 području;
– očuvanje postojećih i stvaranje novih vodnih tijela i poplavnih područja unutar postojećih poplavnih područja. Ove će mjere ponovno povezati rijeku s njezinim poplavnim područjima i poboljšati dinamiku između podzemnih i površinskih voda te poboljšati dinamiku sedimenta i smanjiti rizik od poplava u naseljima uz rijeku;
– smanjenje ljudskog ometanja riječnih ptica, osobito tijekom sezone gniježđenja. Tijekom projekta izradit će se Plan usmjeravanja posjetitelja i Akcijski plan za riječne ptice i provesti konkretne mjere za upravljanje posjetiteljima te kampanje za podizanje svijesti javnosti kako bi se izbjegli negativni utjecaji nekontroliranog ljudskog djelovanja;
– informiranje i podizanje svijesti o Natura 2000 područjima duž rijeke Drave;
– poboljšanje prekogranične suradnje uz rijeku Dravu prijenosom znanja i najboljih praksi, kao i suradnjom u okviru planiranog UNESCO-ova Prekograničnog rezervata biosfere “Mura – Drava – Dunav” (između Hrvatske, Austrije, Mađarske, Slovenije i Srbije);
– jačanje međusektorskog upravljanja rijekama tako da svi relevantni sektori (upravljanje vodama, zaštita prirode i civilno društvo) sudjeluju u postupcima donošenja odluka.

Mala čigra//Izvor:DRAVA LIFE/ Foto:Goran Šafarek

Do studenog 2020. godine, do kada i traje projekt DRAVA LIFE, planirano je osigurati 41 hektar zemlje za obnovu rijeke; obnoviti i sačuvati 1000 metara dinamičnih riječnih obala; stvoriti 13 hektara novih dinamičnih riječnih zona sa šljunčanim, pješčanim i zemljanim obalama; obnoviti ili stvoriti 14,5 kilometara rukavaca; poboljšati kvalitetu više od 300 hektara šuma na poplavnim područjima; povećati rasplodnu populaciju ugroženih ptica (npr. male čigre – Sterna albifrons); smanjiti ljudsko ometanje riječnih ptica tijekom sezone gniježđenja (informiranjem posjetitelja, ograđivanjem područja gniježđenja); povećati poznavanje Natura 2000 područja i uspostaviti instrumente za podizanje svijesti odnosno otvaranje informacijskih centara, info-točki, prirodoslovni edukativni kutaka, promatračnica, izrada komunikacijskih i edukativnih materijala te organiziranje radionica.
Vrijednost projekta je 4,5 milijuna eura, a od toga su 2,7 milijuna eura bespovratna sredstva iz programa LIFE Europske unije.

 

Tags: , , , , , ,

VEZANE VIJESTI