Neovisni novinarski portal
1.3.2021.
KULTURA
Da izbjegnu tužbu: Konzervatorski odjel izdao prethodno odobrenje za gradnju na Peškariji

Da izbjegnu tužbu:
Konzervatorski odjel izdao prethodno odobrenje za gradnju na Peškariji

Više nema nikakve zapreke za gradnju stambeno-poslovne zgrade na šibenskoj staroj Peškariji.  U projekt Ive Vojnovića unesene su tražene preinake i Konzervatorski odjel je investitoru Jadran Kapitalu 24. rujna izdao posljednji dokument koji mu treba da započe gradnju. Fasada, prozori i terase izgledat će drugačije nego ih je projektant u početku zamislio, ali zgrada ostaje istog oblika i veličine.

Peškarija neće izgledati baš obako, ali ni bitno drugačije: U projektu su izmijenjeni samo izgled prozora i vrata, fasade i terasa

Peškarija neće izgledati baš ovako, ali ni bitno drugačije: U projektu su izmijenjeni samo izgled prozora i vrata, fasade i terasa

Ranije projektirani gabariti i volumeni bili su potpuno definirani pravomoćnom Lokacijskom dozvolom, pa Ministarstvo kulture nije smjelo od investitora zahtijevati da smanje zgradu. To bi, naime, zahtijevalo poništenje Lokacijske dozvole i ponovni postupak njenog ishodovanja, što bi rezultiralo neželjenim posljedicama u smislu prolongiranja cijelog postupka ili, boje se u Ministarstvu, tužbama investitora koji bi takvim činom bio oštećen. Odgovor Ministarstva kulture na pitanja vezana uz gradnju na Peškariji prenosimo bez kraćenja:

– 1. Investitor Stanovi jadran d.o.o. Split podnio je zahtjev Konzervatorsko odjelu u Šibeniku za izdavanje prethodnog odobrenja na glavni projekt – arhitektonski dio – za stambeno poslovnu građevinu ex Peškarija krajem lipnja 2014. godine. Radilo se o projektu na koji je izdana pravomoćna Lokacijska dozvola.

KO Šibenik smatrao je da tim projektom nisu poštivani svi Posebni uvjeti koje je izdao Konzervatorski odjel, iako se u istim Posebnim uvjetima u obrazloženju i dodatnim Posebnim uvjetima iz lipnja 2013. godine spominje navedeni idejni projekt kao sastavni dio Posebnih uvjeta, a time i Lokacijske dozvole, te smo na takav glavni projekt izdali Rješenje kojim se odbija izdavanje Prethodnog odobrenja pod oznakom Klasa: UP/I- 612-08/14-04/1109, Ur. broj: 532 04-02-14/5-14-2, u Šibeniku, 19. kolovoz 2014.

Nakon toga, investitor nije uložio žalbu, već je pristao na izmjene projekta koje smo zatražili u odnosu na idejni projekt, ali na način da se zadrže projektirani gabariti i volumeni koji su potpuno definirani pravomoćnom Lokacijskom dozvolom. Svaka izmjena volumena podrazumijevala bi poništenje Lokacijske dozvole i ponovni postupak ishodovanja Lokacijske dozvole, što bi rezultiralo neželjenim posljedicama u smislu prolongiranja cijelog postupka ili tužbama investitora koji bi takvim činom bio oštećen.

Zbog usklađivanja s točkom 6. Posebnih uvjeta koje je izdao ovaj Konzervatorski odjel pod oznakom Klasa: 612-08/13-23/0901, Ur. broj: 532-04-15/8-13-2 u Šibeniku, 15. travnja 2013. godine gdje se spominje projekt interpolacije i pojačane rekonstrukcije koji se treba izvesti metodom uklapanja, izvršene su slijedeće izmjene: francuski otvori na pročeljima su zamijenjeni prozorima; aluminij (klizne Al stijene) za otvore zamijenjen je drvom – drveni prozori, drvene grilje; prednje pročelje uz obalnu liniju, te dio stražnjeg južnog pročelja predviđeno je ovim projektom da se izvana zida u tradicionalnom kamenom slogu (debljina kamenog dijela zida je 20 cm) koji će završno biti fugiran vapnenim mortom; ostala pročelja su završno žbukana plemenitom mineralnom žbukom; otvori prizemlja prednjeg objekta su djelomično povećani; betonske nadstrešnice koje su bile na gornjim završnim etažama prednjeg i stražnjeg objekta su zamijenjene drvenim pergolama; ravni krov donje zgrade kao i pojedini dijelovi gornje zgrade završno će se izvesti kao zeleni krov na kojem će se posaditi niska autohtona vegetacija.Peškarija - ispitivanje zemljišta za temelje buduće poslovno-stambene zgrade (Foto H. Pavić) (3)

2. Nakon izmjena glavnog projekta koji je udovoljio oblikovnim izmjenama koje smo zatražili ovaj Konzervatorski odjel na ponovljeni zahtjev investitora izdaje Prethodno odobrenje Klasa: UP/I- 612-08/14-04/1703, Ur. broj: 532 04-02-14/5-14-2 u Šibeniku, 24. rujna 2014. Navedenim izmjenama u odnosu na idejni projekt smatramo da se građevina izgledom prilagodila zatečenom ambijentu. Prethodno odobrenje odnosi se samo na glavni projekt – projekt arhitekture Mapa 1. (T.D. 215/13) koje je izradio Ured ovlaštenog arhitekta Ivo Vojnović dipl. ing. arh.

U obrazloženju Prethodnog odobrenja se navodi da se dio glavnog projekta: Projekti s oznakama Mapa 12. – Glavni geotehnički projekt temeljenja stambeno-poslovnog objekta ex Stara peškarija; Mapa 13. – Glavni geotehnički projekt zaštite i rekonstrukcije temelja susjednih objekata ex. Stara peškarija – Šibenik i Mapa 14. – Glavni geotehnički projekt sanacije i osiguranja stijenske mase ex, Stara peškarija – Šibenik – svi izrađeni od firme Conex – St d.o.o. Split – kojima se predviđena temeljenje, zatim intervencije uklanjanja dijela stijena zbog ukopavanja dijela objekta, te bušenja i sidrenja, i injektiranja postojećih stijena (različitih dubina sondi i dužina sidara) podrazumijevaju vrlo delikatne zahvate koji mogu imati ozbiljnih posljedica u statičkom smislu, naročito tijekom radova, na postojeće spomenički zaštićene zgrade u susjedstvu. Pri tome se misli na Crkvu sv. Dominika koja je spomenik kulture (oznaka Registra Z-2035) gdje se točno uz zapadni zid sakristije vrše iskopi temelja i zasijecanja stijena, na zapadni rub parcele uz koju se nalaze starije građevine i Buta, te na gradski bedem i kuću Berović, Šibenik, Ul. J. Dalmatinca 14 (kat.čest. 5228, 5229, 5230, 5231 k.o. Šibenik) koja je zaštićena kao kulturno dobro (oznaka registra Z-2021) ispod koje su predviđene sonde i sidrenja stijena u znatnom broju i u dužinama koje ulaze u prostor ispod navedenih katastarskih čestica, odnosno kuće. Mišljenja smo da se radi o rizičnoj i složenoj građevinskoj intervenciji, koja bi za realizaciju trebala imati dodatno neovisno mišljenje geomehaničkih stručnjaka, te da se o tome trebaju izvijestiti vlasnici susjednih građevina koji imaju pravni interes kod ovakvog zahvata, pri čemu se misli na realizaciju glavnog projekta. Mišljenja smo da se dio prizemlja s parkiralištem koji se ukopava trebao uklopiti u projekt bez odsijecanja stijena koje su sada pod zemljom zbog osjetljivosti lokacije, te je o tome trebalo voditi računa kod izdavanja Lokacijske dozvole. Pisano Mišljenje Hrvatskog vijeća za kulturna dobra koje je izdano 22. srpnja 2014. godine, također je da se nova građevina treba odmaknuti od stijene i ostaviti prolaz između zgrade i zidine.


Prethodno odobrenje koje je izdao Konzervatorski odjel je Upravni postupak na koji je moguće uložiti žalbe svih koji su stranke u postupku, odnosno vlasnici susjednih građevina kojima je Rješenje dostavljeno. Protiv Rješenja može se izjaviti žalba Povjerenstvu za žalbe pri Ministarstvu kulture.


3. Zahtjev novinara za dostavu projekta nije moguć, jer su investitor i projektant vlasnici projekta, te njih treba zatražiti da dostave projekt na uvid javnosti. U tijeku je izrada 3D modela izmijenjenog projekta, koji je samo djelomično završen, te se za isti možete obratiti Uredu Vojnović u Splitu. 

Prema riječima Tonija Jeličića Purka, Jadran Kapital još uvijek nije zaprimio Prethodno odobrenje.  Kad istekne rok za žalbu, investitor će zatražiti potvrdu glavnog projekta i nakon toga građevinska operativa može na Peškariju. U svakom slučaju, javnosti će u skoro vrijeme prezentirati budući izgled Peškarije.

Šibenik - Stare kartoline (6)

Tags: , , ,

VEZANE VIJESTI