Neovisni novinarski portal
18.6.2021.
IZDVOJENO / POLITIKA
Ovaj ured je ipak ukinut

Objavljen nepotpuni popis državne imovine, pa evo i nepotpunog popisa državnih agencija, ureda…

Ovaj ured je ipak ukinut

Ovaj ured je ipak ukinut
Ovaj ured je ipak ukinut

DUUDI ili punim imenom Državni ured za upravljanje državnom imovinom objavio je danas na svojim mrežnim stranicama Registar državne imovine. Zasad je u tom registru 383.218 stavaka, ali on još nije završen, te u njemu, među ostalim, nedostaju stotine tisuća stavaka koji se odnose na poljoprivredno zemljište. Na cjeloviti spisak će se još pričekati. Bilo bi dobro da je DUUDI ili netko drugi objavio i brojčano impozantan spisak državnih agencija, povjerenstava i ureda, koje su također svojevrsna državna imovina, odnosno bogatstvo.

U međuvremenu, spisak agencija, odbora, povjerenstava, ureda i ostalih institucija koje su osnovane pri državnom aparatu se može pronaći i u adresarima Hrvatske informacijsko-dokumentacijske referalne agencije (skraćeno Hidra), jedne u nizu agencija koje su osnovane u posljednjih dvadesetak godina. Premda su u proteklim godinama neke od takvih ukidane ‘zbog smanjenja administracije‘, u drugo vrijeme su nastajale i neke druge, što u konačnici rezultira povećim popisom raznih takvih organizacija koje se ‘hrane’ iz državnog proračuna, odnosno našeg džepa.
Umjesto lamentiranja o tome koliko su neke od njih potrebne ili nisu, u nastavku je necjeloviti spisak nekih od takvih agencija i tome slično. Među njima su i, primjerice, i neke koje nose osebujne nazive, poput Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom – Ex-Agencija ili Agencije za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca – AORP.
Jeste li čuli za Stručni nacionalni odbor za izvršenje zadaća uređenih Uredbom o uspostavi okvira za djelovanje Republike Hrvatske u zaštiti morskog okoliša i izradu i provedbu morske strategije ili Povjerenstvo za istraživanje, uređenje i održavanje vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i groblja poslijeratnog razdoblja?
Svojedobno je javnost bila začuđena osnivanjem Ureda za koordinaciju sustava procjene učinka propisa koji je stoga bio ukinut i preoblikovan u pododsjek jednog drugog državnog ureda. Nedavno nije s dobrodošlicom dočekano osnivanje Ureda za dobrodošlicu. No sličnih je ureda i agencija veliki broj. Dakako, među njima je podosta onih koje su potrebne za funkcioniranje države.
Ako netko ima strpljenja, u nastavku može pročitati nazive nekih od spomnutih tvorevina, od kojih su neke možda i ukinute, ali su i dalje istaknute kao postojeće u službenim adresarima. Među njima su i neke u koje su povremenog karaktera ili nisu zahtjevale nova zapošljavanja (saborski odbori, neka povjerenstva…), premda je izvjesno da su mnoge od njih od osnutka hrvatske države poslužile i za nezaslužena upošljavanja, popularno nazvana uhljebljivanja.
Evo ih poredanih nasumično, bez osobitog reda. Kako smo istakli, neke su se od dolje navedenih pogasile, no nikle su neke nove, a tu su institucije koje su inače dijelom nekog većeg sustava. No svejedno, spisak je osebujan. I buja…

Direkcija za korištenje službenih zrakoplova.

Upravno vijeće Hrvatskog centra za konjogojstvo – Državna ergela Lipik.

Agencija za investicije i konkurentnost

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije.

Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banka.

Državni zavod za nuklearnu sigurnost.

Agencija za promicanje izvoza i ulaganja.

Središnja depozitarna agencija

Agencija za obnovu osječke Tvrdje

Agencija za prometnu infrastrukturu.

Agencija za javno-privatno partnerstvo – AJPP

Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi

Agencija za lijekove i medicinske proizvode

Agencija za mobilnost i programe Europske unije – AMPEU

Agencija za obalni linijski pomorski promet

Agencija za odgoj i obrazovanje

Agencija za opremu pod tlakom – OPT- AGENCIJA

Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca – AORPS

Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada – AZONIZ

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Agencija za poljoprivredno zemljište – APZ

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama – APN

Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom – Ex-Agencija

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske

Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga – ARTZU

Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije – ARPA

Agencija za sigurnost željezničkog prometa

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih – ASOO

Agencija za vodne putove

Agencija za zaštitu okoliša

Agencija za zaštitu osobnih podataka

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja – AZTN

Agencija za znanost i visoko obrazovanje – AZVO

Agencija za elektroničke medije

Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka

Financijska agencija – FINA

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo – HACZ

Hrvatska agencija za hranu

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije – HAMAG INVEST

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga – HANFA

Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata – HANDA

Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije – HAKOM

Hrvatska akreditacijska agencija – HAA

Hrvatska energetska regulatorna agencija – HERA

Hrvatska izvještajna novinska agencija – HINA

Hrvatska poljoprivredna agencija

Poslovno-inovacijska agencija Republike Hrvatske – BICRO

Savjet za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija

Sigurnosno-obavještajna agencija – SOA

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije – SAFU

Vijeće za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija

Vojna sigurnosno-obavještajna agencija Ministarstva obrane – VSOA

Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskoga sabora

Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije Hrvatskoga sabora

Odbor za europske poslove Hrvatskoga sabora

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora

Odbor za gospodarstvo Hrvatskoga sabora

Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske Hrvatskoga sabora

Odbor za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora

Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora

Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora

Odbor za međuparlamentarnu suradnju Hrvatskoga sabora

Odbor za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora

Odbor za obranu Hrvatskoga sabora

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora

Odbor za poljoprivredu Hrvatskoga sabora

Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskoga sabora

Odbor za pravosuđe Hrvatskoga sabora

Odbor za predstavke i pritužbe Hrvatskoga sabora

Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskoga sabora

Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora

Odbor za ratne veterane Hrvatskoga sabora

Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora

Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije Hrvatskoga sabora

Odbor za turizam Hrvatskoga sabora

Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskoga sabora

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora

Odbor za vanjsku politiku Hrvatskoga sabora

Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora

Odbor za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskoga sabora

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora

Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje

Državni ured za središnju javnu nabavu

Državni ured za upravljanje državnom imovinom

Etičko povjerenstvo

Gospodarsko-socijalno vijeće – GSV

Komisija za provedbu postupaka javnih natječaja za davanje državnih lovišta u zakup

Komisija za rješavanje sporova o pravima općina, gradova i županija

Nacionalni odbor za razvoj volonterstva

Nacionalno povjerenstvo za olakšice

Nacionalno povjerenstvo za provedbu Konvencije o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njegovu uništenju

Nacionalno povjerenstvo za upravljanje zračnim prostorom

Nacionalno povjerenstvo za zaštitu civilnog zračnog prometa

Nacionalno vijeće za umirovljenike i starije osobe

Nacionalno vijeće za zaštitu na radu

Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača

Odbor za državnu službu

Odbor za javni nadzor revizije

Odbor za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela

Odbor za standarde financijskog izvještavanja

Partnersko vijeće za Jadransku Hrvatsku

Partnersko vijeće za Sjeverozapadnu Hrvatsku

Partnersko vijeće za Središnju i Istočnu (Panonsku) Hrvatsku

Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za upravljanje strateškim trgovačkim društvima

Povjerenstvo za granice jedinica lokalne samouprave

Povjerenstvo za istraživanje, uređenje i održavanje vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i groblja poslijeratnog razdoblja

Povjerenstvo za osiguranje izvoza

Povjerenstvo za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru

Povjerenstvo za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata

Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske

Povjerenstvo za rješavanje odštetnih zahtjeva radnika oboljelih od profesionalne bolesti zbog izloženosti azbestu

Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe droga

Povjerenstvo za uništavanje oduzetih opojnih droga

Povjerenstvo za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu

Savjet prostornog uređenja Države

Savjet za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske

Savjet za održivi razvitak i zaštitu okoliša

Središnja koordinacija za nadzor i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru

Stalno povjerenstvo za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo

Stručni nacionalni odbor za izvršenje zadaća uređenih Uredbom o uspostavi okvira za djelovanje Republike Hrvatske u zaštiti morskog okoliša i izradu i provedbu morske strategije

Stručno povjerenstvo za praćenje redovite opskrbe tržišta nafte i naftnih derivata

Stručno tijelo za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru Vlade Republike Hrvatske

Vijeće Nacionalne infrastrukture prostornih podataka – NIPP

Vijeće za financijsku stabilnost

Vijeće za genetski modificirane organizme

Vijeće za obrazovanje odraslih

Vijeće za unutarnju financijsku kontrolu u javnom sektoru

Državno izborno povjerenstvo

Državno povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda

Etičko povjerenstvo (državni službenici)

Hrvatsko povjerenstvo za suradnju s Organizacijom Ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu Vlade Republike Hrvatske

Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskoga sabora

Međuresorno povjerenstvo za NATO Vlade Republike Hrvatske

Nacionalno povjerenstvo za Frankofoniju Vlade Republike Hrvatske

Nacionalno povjerenstvo za malo i lako oružje Vlade Republike Hrvatske

Nacionalno povjerenstvo za suzbijanje HIV/AIDS-a Vlade Republike Hrvatske

Nacionalno povjerenstvo za upravljanje zračnim prostorom

Nacionalno povjerenstvo za zaštitu civilnog zračnog prometa

Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za alternativno i izvansudsko rješavanje sporova u građanskopravnim predmetima u kojima je jedna od stranaka u sporu Republika Hrvatska

Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za internacionalizaciju hrvatskog gospodarstva

Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine

Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za upravljanje strateškim trgovačkim društvima

Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za zatočene i nestale

Povjerenstvo za besplatnu dodjelu strane robe Vlade Republike Hrvatske

Povjerenstvo za granice jedinica lokalne samouprave

Povjerenstvo za istraživanje, uređenje i održavanje vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i groblja poslijeratnog razdoblja

Povjerenstvo za izgradnju Spomenika neovisnosti Vlade Republike Hrvatske

Povjerenstvo za koordinaciju informatizacije javnog sektora Vlade Republike Hrvatske

Povjerenstvo za koordinaciju potpore i financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2013. godinu Vlade Republike Hrvatske

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa

Povjerenstvo za osiguranje izvoza

Povjerenstvo za osobe s invaliditetom Vlade Republike Hrvatske

Povjerenstvo za praćenje i unaprjeđenje sustava podrške žrtvama i svjedocima Vlade Republike Hrvatske

Povjerenstvo za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru

Povjerenstvo za praćenje provedbe mjera za suzbijanje korupcije Vlade Republike Hrvatske

Povjerenstvo za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata

Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske

Povjerenstvo za rješavanje odštetnih zahtjeva radnika oboljelih od profesionalne bolesti zbog izloženosti azbestu

Povjerenstvo za suzbijanje sive ekonomije Vlade Republike Hrvatske

Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe droga

Povjerenstvo za uništavanje oduzetih opojnih droga

Povjerenstvo za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu

Povjerenstvo za zbrinjavanje nisko i srednje radioaktivnog otpada

Povjerenstvo za željeznice

Stalno povjerenstvo za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo

Stručno povjerenstvo za praćenje epidemiološkog stanja i prevenciju influence ptica (“Ptičja gripa”) u Republici Hrvatskoj

Stručno povjerenstvo za praćenje redovite opskrbe tržišta nafte i naftnih derivata

Državno sudbeno vijeće

Državnoodvjetničko vijeće

Gospodarsko-socijalno vijeće – GSV

Hrvatsko vijeće za suradnju s Međunarodnim hidrološkim programom i Operativnim hidrološkim programom Vlade Republike Hrvatske – Hrvatsko vijeće za MHP/OHP

Nacionalno vijeće za elektroničko poslovanje Vlade Republike Hrvatske

Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje

Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije Hrvatskoga sabora

Nacionalno vijeće za sport

Nacionalno vijeće za umirovljenike i starije osobe

Nacionalno vijeće za vode

Nacionalno vijeće za zaštitu na radu

Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača

Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj

Nacionalno zdravstveno vijeće

Partnersko vijeće za Jadransku Hrvatsku

Partnersko vijeće za Sjeverozapadnu Hrvatsku

Partnersko vijeće za Središnju i Istočnu (Panonsku) Hrvatsku

Vijeće Europe

Vijeće Nacionalne infrastrukture prostornih podataka – NIPP

Vijeće veleučilišta i visokih škola

Vijeće za djecu

Vijeće za elektroničke medije

Vijeće za financijsku stabilnost

Vijeće za genetski modificirane organizme

Vijeće za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija

Vijeće za nacionalnu sigurnost

Vijeće za obranu

Vijeće za obrazovanje odraslih

Vijeće za radiološku i nuklearnu sigurnost

Vijeće za socijalnu pravdu predsjednika Republike Hrvatske

Vijeće za unutarnju financijsku kontrolu u javnom sektoru

Vijeće za vodne usluge

Državni hidrometeorološki zavod
Državni zavod za intelektualno vlasništvo
Državni zavod za mjeriteljstvo
Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost
Državni zavod za statistiku
Hrvatski restauratorski zavod
Hrvatski zavod za hitnu medicinu
Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Hrvatski zavod za norme – HZN
Hrvatski zavod za prostorni razvoj
Hrvatski zavod za telemedicinu
Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping
Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Imunološki zavod d.d.
Zavod za sigurnost informacijskih sustava – ZSIS
Zavod za transplantaciju i biomedicinu Ministarstva zdravlja
Zavod za unapređivanje zaštite na radu
Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
Zavod za zdravstvene usluge u turizmu Ministarstva zdravlja

Ministarstvo branitelja
Ministarstvo financija
Ministarstvo gospodarstva
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Ministarstvo kulture
Ministarstvo obrane – MORH
Ministarstvo poduzetništva i obrta
Ministarstvo poljoprivrede
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
Ministarstvo pravosuđa
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ministarstvo socijalne politike i mladih
Ministarstvo turizma
Ministarstvo unutarnjih poslova
Ministarstvo uprave
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
Ministarstvo zdravlja
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje
Državni ured za središnju javnu nabavu
Državni ured za upravljanje državnom imovinom – DUUDI
Državno izborno povjerenstvo
Državno odvjetništvo
Državno povjereništvo za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske
Državno povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda
Državno sudbeno vijeće
Državnoodvjetničko vijeće
: Adriatic Croatia International Club (Opatija) – ACI
Agencija ALAN (Zagreb)
Agencija za komercijalnu djelatnost (Zagreb) – AKD
Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama (Zagreb) – APIS IT
Autocesta Rijeka – Zagreb (Zagreb)
Autocesta Zagreb – Macelj (Lepajci)
Bina – Istra (Lupoglav)
Borovo (Vukovar)
Brijuni Rivijera (Pula)
Brodarski institut (Zagreb)
Croatia Airlines (Zagreb)
Croatia banka (Zagreb)
Croatia osiguranje (Zagreb)
Državne nekretnine (Zagreb)
Đuro Đaković Holding (Slavonski Brod)
Hrvatska elektroprivreda (Zagreb) – HEP
Hrvatska kontrola zračne plovidbe (Velika Gorica)
Hrvatska lutrija (Zagreb)
Hrvatska pošta (Zagreb) – HP
Hrvatska poštanska banka (Zagreb) – HPB
Hrvatske autoceste (Zagreb) – HAC
Hrvatske ceste (Zagreb)
Hrvatske šume (Zagreb) – HŠ
Hrvatski operator tržišta energije (Zagreb) – HROTE
HŽ Cargo
HŽ Infrastruktura (Zagreb)
HŽ Putnički prijevoz
Imunološki zavod d.d.
INA-Industrija nafte (Zagreb)
Jadranski naftovod (Zagreb) – JANAF
Jadrolinija (Rijeka)
Jadroplov (Split)
Končar – elektroindustrija (Zagreb)
Luka Rijeka
Luka Vukovar
Narodne novine (Zagreb) – NN
Odašiljači i veze (Zagreb) – OiV
Petrokemija (Kutina)
Plinacro (Zagreb)
Plovput (Split)
Podravka (Koprivnica)
Podzemno skladište plina (Zagreb) – PSP
Pomorski centar za elektroniku (Split) – PCE
Središnje klirinško depozitarno društvo (Zagreb) – SKDD
Zračna luka Dubrovnik
Zračna luka Osijek
Zračna luka Pula
Zračna luka Rijeka
Zračna luka Split
Zračna luka Zadar
Zračna luka Zagreb
Zrakoplovno-tehnički centar

Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
Državna geodetska uprava
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Državna riznica Ministarstva financija
Državna uprava za zaštitu i spašavanje
Državna škola za javnu upravu

Međuresorno povjerenstvo za NATO
Nacionalno povjerenstvo za Frankofoniju
Nacionalno povjerenstvo za malo i lako oružje
Nacionalno povjerenstvo za olakšice
Nacionalno povjerenstvo za provedbu Konvencije o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njegovu uništenju
Nacionalno povjerenstvo za provedbu Ugovora o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih pokusa
Nacionalno povjerenstvo za provođenje decentralizacije i reforme lokalne i područne (regionalne) samouprave
Nacionalno povjerenstvo za suzbijanje HIV/AIDS-a
Nacionalno povjerenstvo za upravljanje zračnim prostorom
Nacionalno povjerenstvo za zaštitu civilnog zračnog prometa
Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji
Ured državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji
Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji
Ured državne uprave u Istarskoj županiji
Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji
Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji
Ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji
Ured državne uprave u Ličko-senjskoj županiji
Ured državne uprave u Međimurskoj županiji
Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji
Ured državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji
Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji
Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji
Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji
Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji
Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji
Ured državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji
Ured državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji
Ured državne uprave u Zadarskoj županiji
Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji

A u Republici Hrvatskoj ima sveukupno 576 jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave: 428 općina i 127 gradova te 20 jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno županija (Grad Zagreb, kao glavni grad Republike Hrvatske, ima poseban status grada i županije).

Koliko li je tamo zaposlenih, nije poznato, no tu je i spisak imena osoba koje su od 1990. godine obnašale dužnosti ili visoke službe u tijelima javne vlasti, stranačke dužnosti i stranačke zastupničke mandate u Hrvatskome saboru. Njih je 9571...

(nastavlja se…)

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

VEZANE VIJESTI